Natuurinclusief ontwerp: IJsseldelta-Zuid

In de IJsseldelta-Zuid wordt de aanleg van een bypass voorbereid. Deze is bedoeld om bij extreme rivierafvoeren een deel van het IJsselwater richting het IJsselmeer te leiden. Hierdoor worden hoogwaterknelpunten in de omgeving van Zwolle opgelost.

Het project IJsseldelta-Zuid bij Kampen combineert hoogwaterveiligheid met versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Vanwege hoge bestaande natuurwaarden in het plangebied en hoge ambities om deze natuur te versterken, is al vroegtijdig gekozen voor een natuurinclusieve aanpak. Vanwege de leerervaringen en bereikte successen heeft Tauw dit project voorgedragen in het kader van ‘Natuurprojecten in beeld 2018’ van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Het project is door het NGB genomineerd voor het meest inspirerende project van 2018.

Download hier een weergave van belangrijke projectelementen.

Natuurontwikkeling

De integrale gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid is onderdeel van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta en vormt daarmee een schakel in een uitgebreide reeks projecten in het hele rivierengebied. Het project bestaat uit grootschalige natuurontwikkeling in de uiterwaarden van de IJssel en langs het Drontermeer. Verder wordt een bypass (het Reevediep) aangelegd tussen de IJssel en het Drontermeer, die bij hoog water gaat meestromen en de IJssel daarmee ontlast. Het Reevediep bestaat uit een vaargeul met daarlangs circa 350 ha nieuwe natuur, die een belangrijke ecologische schakel gaat vormen tussen natte natuurgebieden in de regio.

Broedvogels

Al in 2014 is begonnen met de aanleg van de eerste nieuwe natuurgebieden, met name een ruim 40 hectare groot nieuw rietmoeras langs het Drontermeer. Intussen is de aanleg van het Reevediep grotendeels gereed. De komende jaren worden aanvullend, met name in het Drontermeer, nog natuurmaatregelen getroffen. In het hele project speelt de ontwikkeling van water- en stromingsriet een hoofdrol, omdat twee broedvogels ‘ambassadeurs’ van het project zijn geworden: roerdomp en grote karekiet. Van beide soorten laat de staat van instandhouding sterk te wensen over. Het project levert dan ook een essentiële bijdrage aan hun behoud in de regio. Daarvoor is de benutting van de systeemeigen waterdynamiek in deze binnendelta een randvoorwaarde.

Natuurinclusief ontwerp

Natuurinclusief betekent dat de natuur vanaf de start een volwaardige rol heeft in de planvorming. Zowel het minimaliseren van negatieve effecten als het benutten van natuurkansen dienen zich niet te beperken tot wettelijke regels. Een brede kijk op het niveau van ecosystemen, vergroting van de biodiversiteit en het meekoppelen van functies (ecosysteemdiensten) zorgen voor waardevolle en vooral ook tijdige inzichten. Natuurinclusief ontwerp vraagt van alle betrokken partijen draagvlak, commitment en het actief uitdragen van de natuurambitie.

Ambitie duurzame leefomgeving

De provincie Overijssel en Rijkswaterstaat spelen binnen de projectorganisatie IJsseldelta een centrale, initiërende en coördinerende rol. Het project omvat een bijzondere combinatie van doelstellingen, met name hoogwaterveiligheid, verbetering van de bereikbaarheid, (water)recreatie en - niet in de laatste plaats - natuurontwikkeling. Tauw is al vanaf 2010 nauw betrokken bij de planuitwerkingen voor IJsseldelta-Zuid. Dit project sluit naadloos aan bij onze ambitie om samen met onze klanten bij te dragen aan een duurzame leefomgeving.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.