Natuurkansenkaart Capelle aan den IJssel

Projectgegevens

Periode: 20152018
Opdrachtgever: gemeente Capelle aan den IJssel
Betrokken Tauw adviseurs:

  • Pim de Kwaadsteniet
  • Carolien Wegstapel

Opdrachtomschrijving

Hoe kunnen we handen en voeten geven aan het integreren van ecologie bij ruimtelijke ontwikkelingen en in het groen- en waterbeheer? En hoe kunnen we onze gemeentelijke natuur verder versterken? Deze vragen vormden de aanleiding voor het opstellen van een Natuurkansenkaart, een beleidsdocument dat de gemeente Capelle aan den IJssel een handvat biedt voor het werken aan natuur binnen de gemeentegrenzen.

De Natuurkansenkaart bestaat uit een aantal hoofdingrediënten: een drietal natuurstrategieën, een typologie voor natuur, en de uitwerking van een ecologische structuur op kaart. De natuurstrategieën (Netwerknatuur, Streekeigen natuurparels en Natuur door de wijk) zijn uitwerkingen voor hoe de gemeente op verschillende schaalniveaus en vanuit meerdere beleidsthema’s vorm kan geven aan natuur. In de natuurstrategieën wordt een koppeling gelegd tussen het ruimtelijk natuurnetwerk op provinciaal en gemeentelijk niveau, kenmerkende natuur voor Capelle aan den IJssel, de beleving van natuur door bewoners en de verschillende methoden hoe natuur te realiseren, in te richten en te versterken (bijvoorbeeld door aanpassing van beheer, aanleg van landschapselementen of stimulering van derden).

Om in de Natuurkansenkaart zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de gebiedskenmerken van Capelle aan den IJssel, is een typologie voor natuur ontwikkeld die past bij de Capelse natuur. Per  natuurtype zijn doelsoorten benoemd en zijn eisen opgesteld voor biotoopkenmerken, beheer en ruimtelijke dimensies. De uitwerking van de ecologische structuur op kaart is een combinatie van de bestaande hoofdgroenstructuurkaart en de opgestelde natuurstrategieën en bijbehorende natuurtypen. Aan alle elementen van de groenstructuurkaart is een natuurtype toegekend. Daarnaast zijn ook natuurparels benoemd en is aangegeven hoe per wijk natuur te stimuleren.

 

Samenwerking tijdens het project

De Natuurkansenkaart is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de gemeente. Met diverse werksessies en een gezamenlijk veldbezoek zijn de gewenste ambities en kansen voor de natuur geïnventariseerd en bediscussieerd.

Als vervolg op de natuurkansenkaart heeft TAUW diverse concrete uitwerkingen gemaakt van natuurkansen in de vorm van factsheets. Doel van de factsheets is om richtlijnen te geven hoe de natuur kan worden ingepast bij ruimtelijke initiatieven of projecten, passend bij de doelen vanuit de Natuurkansenkaart. In de factsheets is de ruimtelijke ontwikkeling geschetst, staat aangegeven wat de huidige situatie voor natuur is, wat de eisen zijn vanuit wetgeving en worden er adviezen gegeven voor natuurinpassing. Hierbij wordt een overkoepelende ambitie voor natuur geformuleerd en worden concrete maatregelen voor natuur geschetst. Daarbij kan het gaan om realisatie van natuurlijke elementen (zoals een vlindertuin of een paddenpoel), maar ook om het benutten van meekoppelkansen (zoals aanleg van bloemrijke wadi’s of een parkeerplaats met groene elementen).

Over de toepassing van de factsheets vertelt Chantal van Hemert, senior beleidsadviseur ruimtelijke ordening bij de gemeente Capelle aan den IJssel:
“De meeste factsheets zijn ingebracht bij de visievorming van de plannen. In ons geval bij het opstellen van zogenaamde kavel- en/of gebiedspaspoorten. Soms kwamen de factsheets ook pas later in beeld, bijvoorbeeld bij het maken van het bestemmingsplan. De factsheets zijn goed bruikbaar gebleken als hulpmiddel en eerste denkrichting voor natuur. Niet alle zaken kun je realiseren, maar pak gewoon de kansen die mogelijk en wenselijk zijn en dan kom je al een heel eind!”

 

Resultaat

Resultaat is een gemeentelijke Natuurkansenkaart die voor de totale gemeente de gewenste ecologische structuur inzichtelijk maakt. De natuurkansenkaart biedt daarmee handvat voor de verdere realisatie van een gemeentelijk natuurnetwerk en vormt het uitgangspunt voor de ecologische randvoorwaarden binnen ruimtelijke projecten.

De realisatie van de Natuurkansenkaart was niet zonder succes. Want tijdens de totstandkoming van de Natuurkansenkaart is gemeente Capelle aan den IJssel in 2015 verkozen tot Groenste stad van Nederland. Op naar het verzilveren van nog meer natuurkansen!
 

Heeft u een vraag over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.