Ontwikkeling Nieuwe Waterwerken Zoutkamp

Tip: klik op de afbeelding om het volledige ontwerp te bekijken!

Projectgegevens:

Periode: juli 2020 t/m oktober 2021

Opdrachtgever: Waterschap Noorderzijlvest

Betrokken TAUW adviseur: 

 • Harry Grevers
 • Erik Korterink
 • Bertold van der Vlugt
 • Arno Hoevink
 • Ymke van Buuren
 • Evelyn Roskam
 • Paul Heuseveldt
 • Chris van der Stoop

 

Opdrachtomschrijving

Het project “Nieuwe Waterwerken Zoutkamp” heeft als hoofddoel voor het waterschap om het peilbeheer in de 3e schil van de Electraboezem in noord-Groningen toekomstbestendig te maken. Na vooronderzoek is besloten tot vergroting van de afvoercapaciteit met 600 m3/min, waartoe het bestaande, dieselgedreven gemaal H.D. Louwes te Zoutkamp wordt vervangen door een visveilig gemaal van 1.600 m3/min. Daarnaast wordt de al ruim 50 jaar ongebruikte, historische Hunsingosluis weer operationeel gemaakt, en omgebouwd van (zee)spuisluis naar schutsluis voor recreatievaart. Tevens dient het vismigratieknelpunt bij Zoutkamp te worden opgelost.

Naast deze waterveiligheidsopgave heeft het waterschap de samenwerking gezocht met provincie Groningen en gemeente Het Hogeland, en is door deze gebiedspartners samen met de omgeving een keuze gemaakt voor een 10-tal koppelkansen ter verbetering van de leefomgeving in Zoutkamp. Daarbij valt in hoofdlijn te denken aan fiets- en wandelbruggen, aanlegsteigers en infrastructuur als nieuwe fietsroutes en oversteekplaatsen.

TAUW verrichte haar opdracht - het uitwerken van vooronderzoeken tot een concreet VO en vergunningaanvraag - binnen een bouwteam in nauwe samenwerking met het IPM-team van het waterschap, de overige gebiedspartners en in VO-fase ook met de beoogd aannemer van het project.

Voor het werk heeft TAUW in hoofdlijn de volgende werkzaamheden verricht:

 • Multidisciplinaire ondersteuning IPM-team opdrachtgever in alle disciplines
 • Variantenonderzoeken; o.a. pompkeuze, gemaallocatie, sluisvarianten en -bediening
 • Conditionerende onderzoeken; o.a. inmeting projectgebied, geotechnisch onderzoek, kabels en leidingen, ecologische quickscan, bemonstering, bouwhistorisch- en restauratieonderzoek.
 • Integraal ontwerp; Volledige uitwerking Schetsontwerp (SO) en Voorlopig Ontwerp (VO) in 3D Revit, inclusief o.a. civiele, werktuigbouwkundige, elektrotechnische, ecologische, duurzaamheids- en waterveiligheidsaspecten
 • CFD- stromingsanalyses watersysteem
 • Architectonische inpassing; middels onderaanneming bouw- en landschapsarchitecten
 • Systems Engineering; inrichting Relatics, op- en vaststellen klant- en systeemeisen.
 • Risico-inventarisatie; opstellen V&G en RIE
 • SSK kostenramingen; gemaal, sluis en koppelkansen in zowel SO- als VO-fase
 • Contractmanagement; uitwerken en begeleiden aanbesteding voor aannemer Bouwteam
 • Omgevingsmanagement; ondersteuning bij communicatie en werksessies met omgeving
 • Vergunningenmanagement; afstemmingen bevoegde gezagen, indienen

Samenwerking tijdens het project

Gedurende de verschillende ontwerpfasen is binnen het bouwteamverband prettig, open en constructief samengewerkt met het waterschap als primaire opdrachtgever. Naast het opstellen van het ontwerp vervulde TAUW, samen met haar architecten, de rol van inhoudelijk expert voor het IPM-team van het waterschap en de gebiedspartners op de diverse vakgebieden.

Ook vanuit de bewoners van Zoutkamp werden zeer positieve reacties ontvangen over de transparante wijze waarop we gezamenlijk als bouwteam communiceerden, en de wijze waarop men werd betrokken middels zowel de online als inloopbijeenkomsten (zie onderstaande afbeeldingen)

  

Resultaat van het project

Op basis van de door TAUW verrichtte werkzaamheden konden door de gebiedspartners  de definitieve locatie- en uitvoeringsvarianten worden gekozen. Deze zijn aansluitend middels schets- en voorlopig ontwerpfase door TAUW en architecten uitgewerkt tot schets- en voorlopig ontwerp. De VO-ontwerpnota met alle onderliggende rapportages, tekeningen en conditionerende onderzoeken hebben uiteindelijk geleid tot de indiening van de vergunningaanvraag. Het voorliggende ontwerp, met de aanbevelingen voor de vervolgfasen vormt een helder vertrekpunt voor de verdere detailuitwerking door de aannemer.

 

Heeft u een vraag over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.