Nut en noodzaak compartimentering

De provincie Zuid-Holland onderzoekt de nut en de noodzaak van de compartimenteringskeringen dijkringen 17, 20, 21, 22 en 25. In welke mate dragen deze keringen bij aan de afname van het overstromingsrisico en is het lonend om deze keringen op sterkte te brengen en te houden?

Tauw heeft hiervoor de handen ineengeslagen met HKV lijn in water. Voor de vijf dijkringen is een gedetailleerd inundatiemodel opgesteld waarmee verschillende inrichtingsvarianten zijn doorgerekend. In elk van deze inrichtingsvarianten zijn combinaties van hoge elementen als standvastig beschouwd waarmee de bijdrage aan de waterveiligheid, als afname van het overstromingsrisico, in beeld gebracht.

In samenwerking met Deltares heeft Tauw een GIS-model opgesteld dat op basis van hoogtekaarten en de optredende waterstanden een inschatting maakt van investeringskosten om de desbetreffende keringen standvastig te maken. Met dit model, dat werkt op basis van een hoogtetoets, zijn de investeringskosten per inrichtingsvariant bepaald. Met behulp van een kosten-batenanalyse is de netto meerwaarde van de inrichtingsvarianten vastgesteld.

De uitkomsten van de studie worden ingezet voor de normering van keringen in Zuid-Holland en voor verdere beleidsmatige verkenningen voor dijkversterkingen of juist voor het afwaarderen keringen waarvan is aangetoond dat ze niet meer bijdragen aan de waterveiligheid.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.