Onderzoek naar poederkool in slib: het effect op de huidige en toekomstige slibeindverwerking

Projectgegevens:

Periode: November 2019-Oktober 2020

Opdrachtgever: STOWA, via RHDHV als penvoerder

Betrokken TAUW adviseurs: 

 • Berend Reitsma
 • Heleen Niele

Opdrachtomschrijving

De komende 10 jaar gaan alle waterschappen aan de slag met hun strategie ten aanzien van de slibeindverwerking. Tegelijkertijd zijn de waterschappen ook bezig met de overweging of en hoe zij microverontreinigingen gaan verwijderen, oa met poederkool. De inzet van poederkool verandert zowel de hoeveelheid geproduceerd slib als ook de samenstelling van dit slib en heeft daarmee een impact op de slibeindverwerking. De STOWA heeft als onderdeel van het IPMV programma van I&M daarom opdracht gegeven tot een verkenning van de impact van poederkool in actiefslib, zowel op de huidige als op de toekomstige situatie van de slibeindverwerking. Dit project is uitgevoerd samen met RHDHV. Werkzaamheden TAUW:

 • Bouwen en beheren Excel rekenmodel voor alle scenario’s
 • Doorrekenen TDH variant
 • Tweede lezer werkzaamheden RHDHV

Samenwerking tijdens het project

Zowel RHDHV als TAUW zijn met hun eigen projectteams aan de slag gegaan. De werkzaamheden van TAUW bestonden voor een groot deel in het verzamelen van data uit de Bedrijfs Vergelijking Zuiveringsbeheer 2018, waaruit de diverse slibbalansen zijn gemaakt. Omdat niet alle getallen bekend zijn en er voortdurend veranderingen plaatsvinden, zijn regelmatig expert judgement inschat-tingen gedaan. Uiteindelijk is het rekenmodel gebouwd en konden alle gevraagde scenario’s worden berekend, die input zijn voor de bevindingen in het rapport.

Op regelmatige basis hadden Berend en de projectleider van RHDHV contact over de voortgang. Tijdens het project zijn er diverse keren deelresultaten gepresenteerd aan de Begeleidingscommis-sie, bestaande uit 16 IPMV deelnemers, waterschappen, Rijkswaterstaat, collega adviesbureaus en STOWA.

Resultaat van het project

De uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek zijn als volgt:

 • Poederkool in slib heeft invloed op verwerkingscapaciteit:
  • de impact op nationaal niveau lijkt beperkt te zijn
  • de impact op een individuele installatie kan groot zijn
 • Keuze voor wel of niet poederkool vanuit perspectief slibeindverwerking maken op individueel waterschapsniveau
 • Poederkool heeft invloed op slibsamenstelling
  • adsorptie van arseen, zware metalen en zeer zorgwekkende stoffen
  • impact op slibeindverwerking nog niet goed in beeld te brengen
 • Neem bij de besluitvorming over de wijze van verwijdering van microverontreinigingen ook de slibeindverwerking mee
 • Bij nieuw te realiseren installaties op voorhand rekening houden met PAK in slib
 • De invloed van PAK in slib op het ontwateringsresultaat te monitoren
 • De mate waarin zware metalen, arseen, ZZS adsorberen te monitoren en onderzoek in hoeverre dit leidt tot knelpunten bij de slibeindverwerking

Er is een STOWA rapport 2020 (week 34) opgeleverd. Deze is in Nederland verspreid en te downloaden op de STOWA site. Er is in maart 2021 een IPMV Webinar geweest om de resultaten verder te delen. Daarnaast zijn de resultaten gedeeld op de Aquatech nov 2021.

 

Heeft u een vraag over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.