Ontwerptraject Gemaal de Neust

Projectgegevens:

Periode: 2018 - 2020

Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland (WSRL)

Betrokken TAUW adviseurs: 

  • Harry Grevers
  • Paul Heuseveldt

Opdrachtomschrijving

In het kader van de wateroverlast in 2007 in het Lek- en Lingegebied is in 2010 door bestuur Waterschap Rivierenland besloten tot een aantal maatregelen, waaronder het vergroten van de capaciteit van diverse gemalen in dit gebied.

Het ontwerptraject vond plaats in bouwteamverband, waarbij 2-wekelijks overleg plaatsvond tussen opdrachtgever, aannemer PGWW en Tauw.
De verouderde gemalen “De Neust” en “Tricht” zijn vervangen door één nieuw gemaal “De Neust”, met daarnaast een vrije aflaat (stuw met vispassage) en separate kroosbrug. Het monumentale gemaal Tricht diende als gebouw (bovenbouw) behouden te blijven.

Het nieuwe gemaal heeft tevens een inmaalfunctie, welke in tijden van waterbehoefte in de boezem (fruittelers in het verzorgingsgebied) het boezempeil op peil kan brengen door juist water in te malen uit de Linge.

 

Samenwerking tijdens het project

Het project is middels Best Value Procurement (BVP) gegund aan de combinatie Pannekoek GWW en TAUW. De projectmanager van Pannekoek en de technisch manager van Tauw gaven blijk vertrouwd te zijn met de opdracht. Daarnaast hadden ze een heldere aanpak voor ogen om binnen het krappe tijdschema het  VO- en DO-ontwerp gereed te krijgen voor tijdige vergunningaanvraag.  

TAUW heeft in hoofdlijn de volgende werkzaamheden/adviesdiensten verricht binnen een UAV-GC Bouwteam samenwerking:

  • 3D integraal ontwerp en modellering van de civiele en bouwkundige constructies van gemaal, persleidingen, uitstroomconstructie, vrije aflaat met stuw, dijkdoorkruising, vispassage en kroosbruginstallatie
  • Situatietekeningen, terrein, kabels en leidingen
  • Uitwerken voorlopig ontwerp (VO), definitieve ontwerp (DO) en optimalisatie (DO+)
  • Constructieve berekeningen middels gebruikmaking van SCIA
  • Uitvoeren van stabiliteitsberekeningen van de waterkering, Risicosessies, RIE, V&G analyse, vergunningproces

 

Resultaat van het project

Een belangrijke uitdaging van dit project was om in samenwerking met het waterschap binnen een Bouwteam een VO- en DO-ontwerp te realiseren in de gewenste korte ontwerptijd van 3 maanden. Dit is gerealiseerd dankzij het kortcyclische proces zoals opgezet en gemanaged door de combinatie Pannekoek en TAUW

Wekelijks werd een samenwerkdag voor ontwerpers georganiseerd, waarbij ook de opdrachtgever aanwezig kon zijn. Er zijn diverse ontwerpsessies georganiseerd om keuzes te maken, waarnaast het 2-wekelijkse bouwteamoverleg waar alle disciplines van opdrachtgever aanwezig waren. Op deze wijze is het gelukt om het complete ontwerp tijdig gereed te krijgen voor de in te dienen vergunningaanvraag.

Daarnaast heeft TAUW samen met Pannekoek zorg gedragen voor de risicosessies, duurzaamheidssessie, optimalisatiesessie naar DO+ en presentatie voor de omwonenden. Dit proces is door opdrachtgever geëvalueerd en de samenwerking is zowel door het waterschap als Pannekoek GWW als zeer positief ervaren.

 

Quote van Pannekoek GWW

“Een gestructureerde, constructieve en praktische samenwerking tussen de projectleden van TAUW en Pannekoek GWW B.V. zijn ingrediënten geweest voor een geslaagde bouwteamsamenwerking met het team van Waterschap Rivierenland. De door TAUW ingebrachte technische kennis en kunde ten aanzien van oppervlaktegemalen en het daarbij horende ontwerpproces zijn doorslaggevend geweest voor de succesvolle bouwteamsamenwerking.”

Bjorn Jacobs, Projectleider PGWW

 

Heet u een vraag over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.