Ontwikkelperspectief centrum Eindhoven

Projectgegevens:

Periode: juni 2019 - april 2020

Opdrachtgever: gemeenten Eindhoven

Betrokken Tauw adviseurs:

  • Leon Valkenburg
  • Barbara Bekhof
  • Floris Harten
  • Eefje Vissers-Dortmans

Opdrachtomschrijving

De gemeente Eindhoven heeft veel stedelijke opgaven te verwezenlijken in het centrumgebied. TAUW heeft, in consortium, de opdracht gekregen voor het opstellen van een integrale ruimtelijke planning en ordening van 21.000 woningen tot 2040 in het centrum van Eindhoven. Hierbij zijn de disciplines mobiliteit, woningbouwopgave, economie, klimaatadaptatie en gezondheid in de ruimtelijke planning en ordening verwerkt. Tauw werkte samen met Goudappel Coffeng voor mobiliteit, met APPM voor het bestuurlijk traject en het procesmanagement en met Posad Maxwan voor stedenbouw.

Samenwerking tijdens het project

Belangrijk inzicht was dat de opgaven vanuit de verschillende beleidsvelden alleen samen konden worden opgelost. Zie figuur. De resultaten van Tauw zijn integraal onderdeel van de integrale visie, het beleid en de ontwerpkaart voor het centrumgebied, die vorm kregen in nauwe samenwerking met adviseurs op mobiliteit en stedenbouw en met diverse programmamanagers van de gemeente.

De focus van TAUW lag bij het samenwerkingsproces tussen beleidsambtenaren en de vertaling van het beleid vanuit de programma’s groen/natuur, gezondheid en water. Tauw heeft het generieke Eindhovense beleid vertaald naar een integrale locatiespecifieke visie en beleid voor het gebied. De ontwikkelde maatregelen zijn gebaseerd op:

  • Versterken van het landschap van de beekdalen
  • Klimaatadaptief bouwen
  • Benutten van versmalling en knip van wegen voor groenblauw structuren
  • Versterken van biodiversiteit
  • Creëren van koele verblijfsgebieden in parken


De meerwaarde van maatregelen is doorgerekend in Tygron. Voor modellering is MGRi (milieugezondheidswinst) ingezet.

 

Resultaat

Het eindbeeld, een ontwerpkaart voor alle disciplines, is voor 2040 uitgewerkt in een drietal fasen van maatregelpakketten die stapsgewijs naar het eindbeeld toewerken.

Het ontwikkelperspectief is met input van het college tot stand gekomen en is op 29 september 2020 vastgesteld in de gemeenteraad. Het betreft de uitwerking van de omgevingsvisie en is daarmee kaderstellend beleid voor de ruimtelijke ordening en integrale stadsontwikkeling van het centrum van Eindhoven.

 

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.