Opwaardering Zuid-Willemsvaart

Voor de Combinatie Vissers Ploegmakers – F.P.H. Ploegmakers voert Tauw het omgevingsmanagement uit van het project ‘Opwaardering Zuid-Willemsvaart Den Dungen – Veghel’. Dit project maakt deel uit van het clusterproject ‘Brabantse kanalen’ van Rijkswaterstaat dat als doel heeft de bereikbaarheid van Noord-Brabant over water te verbeteren. De verruiming van het kanaal maakt ook onderdeel uit van de Provinciale Visie Brabantse Vaarwegen uit 2004. Door het vaarwegstelsel geschikt te maken voor grotere schepen krijgt de economische bedrijvigheid in het gebied meer kansen.

Het project is aanbesteed onder de spelregels van Best Value Procurement (BVP), oftewel: prestatieinkoop. Voor BVP wordt een hoge mate van initiatief en inzet van kennis en kunde van de opdrachtnemer verwacht. Rijkswaterstaat als opdrachtgever is in het project niet de expert, dat is de bouwcombinatie. Rijkswaterstaat toetst en verifieert de aangedragen oplossingen van de bouwcombinatie aan de vraagspecificaties, maar er is geen bestek en Rijkswaterstaat schrijft geen proces, techniek of methode voor het werk voor.

Uitvoering

De uitvoering van het project ‘Opwaardering Zuid-Willemsvaart’ behelst het volgende:

 • Verbreding van de Zuid-Willemsvaart van 19 meter naar 39 meter
 • Verdiepen van de Zuid-Willemvaart met 1 meter
 • Baggeren van de Zuid-Willemsvaart
 • Verleggen van een deel van de Dungense Loop
 • Aanleg van een ecologische zone in de verbreding
 • Sloop van het spoor en de spoorbrug van het ‘Duitse Lijntje’
 • Aanleg van nieuwe kades en bodembescherming
 • Volledig afgraven van een eilandje bij Veghel
 • Het verhogen van de Gezellebrug, Harry Kinnardbrug en de Milrooijsebrug
 • Aanpassen uitstroomopeningen van proceswater voor Mars Nederland
 • Verleggen van alle kabels en leidingen

De uitvoering van het project door de bouwcombinatie vindt plaats in nauwe samenwerking met de omgeving. De omgeving bestaat uit bestuurlijke en ambtelijke partners, maatschappelijke organisaties, ondernemers, bewoners en (vaar)weggebruikers.

Omgevingsmanagement


Het is de taak van de omgevingsmanager van Tauw om het proces van het omgevingsmanagement vorm en inhoud te geven. Rijkswaterstaat volgt de aanpak en toetst de resultaten van het omgevingsmanagement. De omgevingsmanager zorgt ervoor dat de maatregelen van de Combinatie in het project draagvlak in de omgeving vinden.

Tussen de belanghebbenden zijn tal van tegenstrijdige belangen. Belangrijke actoren zijn: Rijkswaterstaat (als initiatiefnemer, bevoegd gezag en beheerder), grondeigenaren en bewoners, een veevoederfabriek, een bedrijventerrein met ondernemers, de provincie Noord-Brabant, vier gemeenten en het waterschap Aa en Maas. De voortgang van het project is in hoge mate afhankelijk van deze actoren.

Dat houdt in dat de omgevingsmanager de plannen, de ontwerpen, de technische aspecten en de procedures van de deelprojecten voorlegt aan de omgeving voor advies. Vaak heeft de omgeving een eigen kijk op de oplossingen en in dat spanningsveld zorgt de omgevingsmanager voor draagvlak door ook de adviezen van de omgeving aantoonbaar in de plannen terug te laten komen. Uiteindelijk zorgt de omgevingsmanager ervoor dat ook op bestuurlijk niveau draagvlak is voor de plannen en werkzaamheden.

Het omgevingsmanagement bestaat uit:

 • Het voeren van (keukentafel)gesprekken met overheden, bewoners en ondernemers 
 •  Bijdrage leveren aan de uitvoering van het communicatieplan
 • Opzetten en uitvoeren van het vergunningenmanagement inclusief het aanvragen en begeleiden van vergunningen en het toezicht op de werkzaamheden in het kader van vergunningvoorschriften
 • Opzetten en uitvoeren van de omgevingsmanagementplanning
 • Verantwoordelijk voor de juridische aspecten van het omgevingsmanagement
 • Het voorbereiden en voorzitten van het ambtelijk overleg (Ambtelijke Begeleidingsgroep)
 • Het voorbereiden en voorzitten van het overleg met maatschappelijk betrokkenen (Omgevingswerkgroep - natuur, milieu, oudheden, cultuur)

Mede door de inzet van Tauw op het omgevingsmanagement is het project door de Combinatie verworven. Succesfactoren hierbij waren:

 • Sterk bewustzijn voor het beoogde doel van BVP-aanbesteding in relatie tot omgevingsmanagement
 • Bewustzijn van teamwork in de aanbesteding en uitvoering
 • Zuivere communicatie over het te doorlopen proces en verwachtingen hierbij van de participatiemogelijkheden van de omgeving
 • Flexibel in het proces met de maatschappelijke organisaties, ambtelijke partners en belanghebbenden
 • Het genereren van creatieve oplossingen ter ondersteuning van de voorbereiding en uitvoering
 • Een luisterend oor bieden en openstaan voor maatwerk levert meerwaarde op

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.