PlanMER Omgevingsvisie Pijnacker – Nootdorp

Projectgegevens:

Periode:  augustus 2020 - augustus 2021

Opdrachtgever: Gemeente Pijnacker - Nootdorp

Betrokken TAUW adviseurs: 

  • Martijn Gerritsen 
  • Marieke van der Linde

 

Projectomschrijving

De gemeente Pijnacker – Nootdorp heeft een Omgevingsvisie opgesteld voor 2050 (zie Omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp 2050 - Gemeente Pijnacker-Nootdorp). Hierin staat hoe men in de toekomst wil wonen, werken en leven in de gemeente. De Omgevingsvisie schetst daarmee een gezamenlijk beeld van Pijnacker-Nootdorp in 2050 en de koers die gevolgd wordt om daar te komen.

Parallel aan de Omgevingsvisie is een planMER opgesteld. Dit door TAUW in samenwerking met de gemeente opgestelde document maakt duidelijk welke effecten nieuw beleid heeft op de fysieke leefomgeving. Ook laat het zien of het beleid bijdraagt aan het halen van de verschillende ambities. Het PlanMER geeft alle informatie over het milieu die nodig is om de Omgevingsvisie vast te stellen. Zo worden milieubelangen goed meegewogen. De Omgevingsvisie is inmiddels vastgesteld en de komende jaren zal een verdere uitwerking plaatsvinden in o.a. omgevingsprogramma’s.

Samenwerking tijdens het project

In dit project hebben we nauw samengewerkt met de gemeente. Gedurende het proces heeft de gemeente bijgedragen aan het in beeld brengen van de huidige en toekomstige milieusituatie zonder nieuw beleid. Ook hebben experts van TAUW en de gemeente samen onderzocht wat de mogelijke impact, in positieve of negatieve zin, van het nieuwe beleid is. Op basis hiervan heeft TAUW aanbevelingen voor de visie en het vervolg gegeven. Op deze wijze is een gedragen rapport ontstaan, wat de Omgevingsvisie heeft aangescherpt en een basis heeft gelegd voor de verdere uitwerking en monitoring. Ondanks de beperkingen als gevolg van Covid-19 hebben we o.a. in diverse online sessies met zowel inhoudelijk deskundigen als opstellers van de Omgevingsvisie intensief en constructief samengewerkt.

Resultaat van het project

Het planMER heeft de gemeente gedurende het omgevingsvisieproces geholpen door inzicht te geven in de bestaande situatie, de autonome ontwikkeling en de wijze waarop zij met de Omgevingsvisie de (milieu)kwaliteiten kan behouden, versterken en toevoegen. Dit heeft geleid tot een verdere aanscherping van de visie. Ook kijkt het planMER vooruit naar de periode na vaststelling van de visie. Mede op basis van de aanbevelingen in het planMER kan de gemeente het beleid verder vormgeven.

De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft het rapport beoordeeld en stelt: “Het MER is uitgebreid en heeft een duidelijke structuur. Het geeft veel inzicht in de mogelijke gevolgen voor de omgeving en het geeft een goede beschrijving van de huidige situatie.” 

 

“Het opstellen van het MER levert een schat aan informatie op. Dat heeft ons geholpen bij het voorbereiden van de keuzes en heeft meer inzicht gegeven in de gevolgen op lange termijn. Bovendien weten we nu beter waar we op korte termijn mee aan de slag kunnen en moeten gaan in onze omgevingsprogramma’s.“ - Annemarieke Wamsteeker, gemeente Pijnacker Nootdorp

 

 

Heeft u een vraag over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.