Planstudie en MER voor betere doorstroming, leefbaarheid en veiligheid van N629

De provincie Noord-Brabant en de gemeentes Oosterhout en Dongen willen de doorstroming van het verkeer tussen Oosterhout en Dongen aanpakken en ook de leefbaarheid en veiligheid verbeteren. Tauw helpt de provincie en gemeente om dit te realiseren.

 

Op basis van een verkenning, effectenstudie, strategische gebiedsvisie en planstudie/m.e.r. is met behulp van een verkeersmodel vastgesteld dat de provinciale weg N629 tussen Dongen en Oosterhout de verwachte (autonome) verkeersgroei onvoldoende kan verwerken. Deze problematiek wordt in samenhang bezien met de ontwikkeling van een nieuw industrieterrein “Everdenberg Oost” door de gemeente Oosterhout. De ontsluiting van het industrieterrein zal ook veel verkeer genereren op het tracé van de N629. De N629 voldoet op dit moment niet aan de vormgeving zoals beschreven in de richtlijnen Duurzaam Veilig. Omwonenden hebben kenbaar gemaakt dat de weg en het verkeer een negatieve invloed heeft op de bereikbaarheid, leefbaarheid en (verkeers)veiligheid. De provincie Noord-Brabant wenst een robuuste (toekomstbestendige) wegverbinding als onderdeel van een gebiedsopgave, waarbij de verkeersafwikkeling, verkeersveiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid zijn gewaarborgd tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs. Dit project bestaat uit twee aansluitende deelprojecten. Het eerste deelproject is een op snelle realisatie gerichte planstudie die uitmondt in een bestemmingsplan voor de aansluiting van de N629 op de A27 (nabij Oosterhout). Het tweede deelproject is het faciliteren van het besluitvormingsproces door het uitvoeren van een uitgebreide planstudie, het opstellen van een MER en de uitwerking van een Voorkeursalternatief voor de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Tauw heeft de Notitie Reikwijdte en Detailniveau t.b.v. het MER opgesteld, alternatieven voor de N629 uitgewerkt, het MER opgesteld, meegewerkt aan het proces om te komen tot een voorkeursalternatief, en bijgedragen aan het omgevingsmanagement.

Tauw werkt samen met Twynstra Gudde en BugelHajema in een consortium voor de Provincie Noord-Brabant. Op de website van de provincie Noord-Brabant is meer informatie over het project te vinden.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.