Planstudie en ontwerp Dijkverbetering Spui West

Voor HWBP-project Spui West is, in opdracht van Waterschap Hollandse Delta, een verkenning voor 10 km dijkversterking uitgevoerd. Na de verkenning is het traject aangepast tot 5 km waar de stabiliteit onvoldoende was, verdeeld over 12 secties.

 De versterking wordt uitgevoerd door stabiliteitsbermen en op enkele locaties constructies aan te brengen. Binnen één van de secties viel een locatie met complexe leidingenkruisingen (leidingstraat chemie).

Uitgevoerde werkzaamheden:

  • Opstellen m.e.r en projectplan, het versterkingsontwerp, de (SSK) kostenramingen en planning (PPI).
  • Verantwoordelijk voor het projectmanagement, communicatie en het risicomanagement en de vergunningen en benodigde onderzoeken voor MER (ecologie en hydrologie) Quick scan, Passende
  • Beoordeling, nader onderzoek ecologie, bomeninventarisatie, Vergunning Nb-wet, Ontheffing FF wet, Omgevingswet.
  • Hydrologisch onderzoek naar de effecten van maatregelen in grond en constructies, kweldruk etc. en polderpeil).

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.