Bij het planproces werd intensief samengewerkt met vertegenwoordigers van de Provincie Overijssel, de gemeente Kampen, drie waterschappen, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer. Door Tauw zijn de volgende deelproducten gerealiseerd: Grondstromenplan, Uitvoeringsplan, PRI kostenraming, Geohydrologie, Waterkwaliteit, Inrichtingsplan Natuur, Natuurinventarisaties, EHS compensatieplan, Flora&Fauna ontheffing, Passende beoordeling en het volledige vergunningendossier.

Voor het deelproduct “Geohydrologie” zijn de grondwatereffecten van de bypass op het aangrenzende (polder)watersysteem bepaald, inclusief de benodigde compenserende maatregelen. Daarbij is gebruik gemaakt van een verbeterd grondwatermodel (MIPWA) en een nieuw gebouwd oppervlaktewatermodel (Sobek). De hieruit volgende inrichtingseisen en compenserende maatregelen dienen als richtlijn bij de uitvoering.

Voor het deelproduct “Waterkwaliteit” zijn de belangrijkste processen geïdentificeerd die in de toekomstige situatie spelen. Het gaat hierbij om aanvoer van nutriënten en slib via de bypass naar de Randmeren. Deze Randmeren zijn gevoelige systemen, die beschermd moeten worden. Middels massabalansen voor diverse scenario’s is de kans op een omslag van heldere randmeren naar troebele randmeren bepaald. Tevens zijn maatregelen benoemd om risico’s op achteruitgang van de huidige waterkwaliteit te minimaliseren.

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Jacob Luijendijk
T: +31 57 06 99 63 8
E:jacob.luijendijk@tauw.com
LinkedIn
Jacob Luijendijk