Planuitwerkingsfase N50 Kampen-Kampen-Zuid

Projectgegevens:

Periode: 2019-2021

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Oost-Nederland

Betrokken Tauw adviseur: Remon den Ouden

Opdrachtomschrijving

De Rijksweg N50 is een essentiële economische verbinding in de Regio Zwolle en richting Flevoland. Het traject Kampen – Kampen-Zuid kampt al jaren met doorstromingsproblemen in de spits. Dit wegvak heeft één rijstrook per richting en geen fysieke rijbaanscheiding. Dit versterkt het risico op frontale botsingen. Daarnaast levert de wisselende weginrichting verkeersonveilige situaties op. De N50 Kampen-Kampen-Zuid (N50 KKZ) wordt op basis van het voorkeursalternatief verbreed naar 2x2 rijstroken. Hiermee wordt de verkeersveiligheid sterk verbeterd, evenals de doorstroming op het wegvak.

 TAUW heeft hiervoor samen met IV-Infra tot en met januari 2021 de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Systeemspecificatie o.b.v. KES, verificatie en validatieplan
 • Elementair Ontwerp (EO)
 • Inpassend Ontwerp (IO)
 • Integraal Inpassend Ontwerp (IIO)
 • Effectstudie rapportage: verkeer, verkeersveiligheid, geluid, lucht, natuur, archeologie, cultuur en landschap, Water, externe veiligheid, bodem, explosieven en duurzaamheid
 • Vormgevings-en Inpassingsplan
 • e.r. beoordeling
 • Conditionering; Kabels en Leidingen, asfaltonderzoek en geotechnisch onderzoek
 • Ontwerp Tracébesluit (OTB)TAUW is verantwoordelijk geweest voor het projectmanagement en de projectbeheersing. Iv-Infra heeft de systems engineering, conditionering k+l, het geometrisch ontwerp (EO, IO en IIO), verkeer, verkeersveiligheid (VVE en VVA-1 met reactienota) en probabilistische kostenraming met kostennota uitgevoerd.

Het wegontwerp en -inrichting bestond uit de volgende werkzaamheden:

 • Opstellen Klanteisenspecificatie (KES), goedgekeurd door stakeholders
 • Opstellen Systeemspecificatie, verificatie en validatieplan en V&V-rapporten
 • Beoordelen aangeleverde informatie en opstellen adviesnota kwaliteit informatie
 • Ontwerpnota elementair ontwerp met knelpuntenanalyse
 • Ontwerpnota integraal ontwerp (IO) incl. 3D-model, tekeningen, berekeningen
 • VVE op het IO
 • Ontwerpnota integraal inpassend ontwerp (IIO) incl. 3D-model, tekeningen, berekeningen.
 • VVA-1 op het IIO
 • Reactienota op VVA-1
 • Doortrekken fysieke rijbaanscheiding; ontwerpnota incl. tekeningen


De scope van het wegontwerp is een 3D geometrisch ontwerp, inclusief bermbeveiliging, bebakening en markering, bebording en bewegwijzering, verlichting, pechhavens, kunstwerken, geluidswallen en verhardingsberekeningen.

 

Samenwerking tijdens het project

Rijkswaterstaat verklaart dat het werk conform opdracht, inclusief overeengekomen wijzigingen tot 1 februari 2021 is uitgevoerd. Gedurende het project heeft er per kwartaal een prestatiemeting plaatsgevonden. Bij de start van het project was het cijfer van de prestatiemeting rond de 6,0. Tijdens de duur van het project heeft TAUW / Iv-Infra zich op alle fronten verbeterd en was het cijfer per eind januari 2021 gemiddeld hoger dan 8,5.

 

Resultaat

TAUW is verantwoordelijk geweest voor het Projectmanagement en de projectbeheersing en  Iv-Infra heeft de systems engineering, conditionering k+l, het geometrisch ontwerp (EO, IO en IIO), verkeer, verkeersveiligheid (VVE en VVA-1 met reactienota) en probabilistische kostenraming met kostennota uitgevoerd. Het werk is nog niet volledig afgerond. Per 1 februari 2021 is de afronding van de eindtoets OTB voordat deze aangeboden wordt aan de minister. Hierna wordt de fase ingegaan van Ontwerp Tracébesluit naar Tracébesluit.

 

Heeft u vragen over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.