Restverontreiniging na sanering: risicoanalyse Ardagh

De bodemsanering op de locatie van verpakkingsproducent Ardagh in Veenendaal is succesvol afgerond. Toch moeten er mogelijk nog kosten worden gemaakt als gevolg van de resterende bodemverontreiniging. Tauw heeft deze geïnventariseerd en zo Ardagh ondersteund bij het veiligstellen van budget voor de toekomst.

Restverontreiniging

Toen Ardagh de locatie Veenendaal aankocht werd contractueel vastgelegd dat de vorige eigenaar de uitvoering van de bodemsanering zou financieren. Onder begeleiding van Tauw is de sanering inmiddels succesvol afgerond. Met de afronding van de sanering komt ook het einde van de contractuele afspraken in zicht. Echter, zoals bij de meeste uitgevoerde bodemsaneringen in Nederland is er nog restverontreiniging in de bodem aanwezig, die niet leidt tot risico’s voor mens of milieu maar die in de toekomst wellicht kan leiden tot (meer)kosten. Bijvoorbeeld bij graafwerkzaamheden op het bedrijfsterrein of bij grondwateronttrekking buiten het bedrijfsterrein.

Risicodossier

Zowel Ardagh als de vorige eigenaar zijn het erover eens dat de aansprakelijkheid niet ophoudt bij de afronding van de sanering. “De vraag was hoe handen en voeten kon worden gegeven aan de afsluiting van de aansprakelijkheid”, stelt Fernand Wieberdink van Ardagh. Tauw heeft daaraan bijgedragen door een inventarisatie uit te voeren van financiële risico’s die het gevolg kunnen zijn van restverontreiniging. Bij deze inventarisatie is gebruik gemaakt van zowel de expertise van Tauw als van Ardagh. In een gezamenlijke risicosessie met Ardagh en haar jurist zijn de risico’s getoetst aan de contractuele afspraken en geprioriteerd. “Deze aanpak heeft geleid tot een zo volledig mogelijk overzicht van financiële risico’s, die goed dienst doet als verantwoording bij de afwikkeling van de aansprakelijkheid”, aldus Wieberdink.

Ardagh voelt zich goed gefaciliteerd door Tauw en ziet het risicodossier als deskundig oordeel op basis waarvan de noodzaak tot afkoop van resterende risico’s goed is onderbouwd. “De investering in de risicoanalyse verdient zich absoluut terug in de afwikkeling van de aansprakelijkheid”, aldus Wieberdink.

In Nederland zien we, mede als gevolg van beleidsverandering, steeds meer dat er na succesvolle saneringen nog verontreiniging in grond en grondwater achterblijft. De tools van risicomanagement kunnen een bijdrage leveren bij de onderbouwing en vaststelling van het benodigde budget voor het beheer van deze pluimen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.