Risico- en contractmanagement sanering voormalige asfaltfabriek Olasfa

Tauw contracteert en begeleidt één van de grootste en meest complexe bodemsaneringen

Bodemsanering Olasfa

Met een verontreinigd terrein van ongeveer 3 hectare (tot circa 12 meter diep), was de sanering van de voormalige asfaltfabriek Olasfa één van de grootste en meest complexe bodemsaneringen in Oost-Nederland. In totaal is ongeveer 300.000 m3 bodem verontreinigd met ongeveer 140 ton koolwaterstoffen. Tauw is al ruim 20 jaar betrokken bij dit project en heeft in opdracht van de provincie Overijssel de aanbesteding begeleid. Daarnaast verzorgt Tauw de contractbegeleiding van deze grootschalige bodemsanering.

De voorbereidings- en aanbestedingsprocedure in aanloop naar de aanbesteding & contractering verliep zorgvuldig. Zo werd voldoende geanticipeerd op de knelpunten en risico’s die een project van een dergelijke omvang en complexiteit met zich meebrengt. Redenen van deze complexiteit:

 • De locatie is zeer sterk verontreinigd (grote, diepe en mobiele bodemverontreiniging)
 • De saneringslocatie ligt buitendijks in de uiterwaarden van de rivier de IJssel
 • De saneringslocatie grenst aan een bedrijfsterrein
 • In de omgeving bevindt zich, naast omwonenden, een historische molen
 • In het kader van de bodemsanering zijn er meerdere stakeholders betrokken, zoals onder andere de provincie, Rijkswaterstaat en gemeente.

Werkzaamheden Tauw

De sanering is al sinds de jaren negentig een integraal project van Tauw. Het betreft een combinatie van diverse opgaven binnen de thema’s contractmanagement en risicomanagement.

Werkzaamheden tijdens de planvorming

 • Het maken van een grondwatermodel om het verloop van de grondwaterconcentraties inzichtelijk te maken
 • Afweging van nut en noodzaak van aanvullende waterbodemsaneringen
 • Verkennen van een potentiele realisatie van een jachthaven
 • Milieukundige processturing en verificatie en de directievoering van een pilot sanering

De contractvoorbereiding

 • Uitvoeren van een bodemonderzoek
 • Uitvoeren van een kwalitatieve en kwantitatieve risicoanalyse. Door het effectief nemen van beheersmaatregelen is het initiële hoge risicobedrag aanzienlijk gereduceerd
 • Aansturen en begeleiden van de aanbesteding

Het contractmanagement en projectbeheersing

 • Verzorgen van de contractbegeleiding tussen de provincie en de aannemerscombinatie.
 • Vervaardigen en actualiseren van het risicodossier
 • Risicogestuurde uitvoeringsbelegeleiding
 • Uitvoeren van risicogestuurde audits en toetsen
 • Verzorgen van de stop- en bijwoonmomenten namens de opdrachtgever

Contract- en risicomanagement
De bodemsanering is op basis van een geïntegreerde bouworganisatievorm aanbesteed. Gekozen is voor een Design & Construct contract gebaseerd op UAV-GC. Deze keus in combinatie met een realistische saneringsdoelstelling, een duidelijke risicoverdeling en goed risicobeheer heeft geresulteerd in goede, bruikbare inschrijvingen.

Potentiële opdrachtnemers werden geprikkeld om creatieve oplossingen met zo min mogelijk overlast voor de omgeving te ontwikkelen. In aanloop naar de aanbestedingsfase is sterk ingezet op risicomanagement. Tijdens risicosessies zijn door verschillende actoren risico’s geïnventariseerd, geprioriteerd en gealloceerd. Tauw heeft bijgedragen in de beheersbaarheid van deze risico’s, het vaststellen van de scope en risicoverdeling. Dit was de basis voor de contractuele verwachtingen.

Tauw heeft in de advisering van de provincie Overijssel een meerwaarde geleverd. Wij hebben namelijk experts in huis die complexe bodemsaneringen met innovatieve technieken aanpakken. Daarnaast hebben wij ruime ervaring met ingewikkelde insitu-bodemsaneringen in UAV-GC contracten. Ook de jarenlange ervaring in het opstellen van contractdocumenten, als de basisovereenkomst, de vraagspecificatie en de bijbehorende annexen, heeft hieraan bijgedragen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.