Risicobeoordeling PFAS bij gemeentewerf met brandweerkazerne

Projectgegevens:

Periode:  april 2021 - april 2022

Opdrachtgever: Gemeentewerf met brandweerkazerne met beoogde bestemming wonen

Betrokken TAUW adviseurs: 

  • Annelies Voogt
  • Stefan Kasemier
  • Amy Veenendaal

 

Over het project

Bij een voormalige gemeentewerf, inclusief brandweerkazerne, is een bodemonderzoek uitgevoerd met het doel om het bestemmingsplan te laten wijzigen. Dit is gedaan om de locatie geschikt te maken voor woningen. Uit onderzoek bleek dat door oefeningen van de brandweer in het verleden verhoogde PFAS-gehalten in de grond aanwezig waren. Dit betroffen PFOS, PFOA en overige PFAS verbindingen (zoals PFNA, PFDoA, PFDA PFTrDA) in de contactzone (bovenste meter).

TAUW heeft vervolgens een risicobeoordeling uitgevoerd om te bepalen of de onderzoekslocatie humane/ecologische risico’s met zich meebrengt. Daarbij zijn zowel het huidige gebruik als het beoogde toekomstige gebruik van de locatie getoetst (denk aan wonen met gebruik van tuin als moestuin en speelterreinen).

 

Samenwerking tijdens het project

De verontreinigingssituatie met PFAS was complex, waardoor het onderzoek in meerdere fasen is uitgevoerd. Vanwege de niet-kritische planning in het project hadden we extra tijd om de verontreinigingssituatie goed in beeld te krijgen. Aan de hand van tussentijdse resultaten hebben we na iedere onderzoeksronde met de gemeente Voorst overlegd over het vervolg. Voor de risicobeoordeling heeft de gemeente ons een voorlopig ontwerp van de herontwikkeling toegestuurd. Samen met gemeente hebben we uitgangspunten voor de verschillende toekomstige gebruiken geformuleerd. De samenwerking is erg goed verlopen en naar volle tevredenheid van de gemeente Voorst uitgevoerd.

 

Resultaat van het project

Het resultaat van de risicobeoordeling was dat er voor bepaalde scenario’s onaanvaardbare humane risico’s geïdentificeerd zijn. Naar aanleiding van deze conclusie is het vervolgtraject met verschillende saneringsopties ingevuld.

 

 

Heeft u een vraag over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.