Ruimte voor de Rivier

Om meer ruimte voor de grote rivieren te creëren is in de Planologische Kernbeslissing “Ruimte voor de Rivier” gekozen voor een groot aantal ontwikkelingen.

Voorbeelden daarvan zijn de aanleg van nevengeulen langs de IJssel in de Scheller en Oldeneler buitenwaarden bij Zwolle en langs de Boven-Rijn bij Pannerden. Met deze maatregelen moet een verlaging van de maatgevende hoogwaterstand worden bereikt en worden tevens doelen uit de Kaderrichtlijn Water, Natura 2000 en de Ecologische Hoofdstructuur verwezenlijkt.

Voor de verlaging van de maatgevende hoogwaterstand wordt gestreefd naar een integrale oplossing van de rivierkundige taakstelling, de gewenste ecologische doelen en het bijbehorende beheer. Daarbij wordt door de ecologen van Tauw ondermeer samengewerkt met rivierkundigen en landschapsarchitecten. De doelen, inrichting en beheer worden afgestemd op de karakteristiek van het riviersysteem ter plaatse. Zo ligt de Oevergeul Boven-Rijn in het meest dynamische deel van het rivierengebied en wordt in dat project dus vooral ingezet op dynamische natuur waar natuurlijke erosie- en sedimentatieprocessen de ruimte krijgen. Vanzelfsprekend binnen de randvoorwaarden van veiligheid en waterafvoer. Langs de IJssel is meer plek voor variatie in zowel laagdynamische als hoogdynamische natuurtypen.

Het gewenste beheer is eveneens afgestemd op de verschillende functies. Daarnaast is nadrukkelijk rekening gehouden met technische en financiële haalbaarheid en het bereiken van een duurzame situatie.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.