Sleutelrol voor TAUW bij transformatie Aluchemie-terrein naar Greenfield

Gerelateerde thema: Industriële locatieontwikkeling

Projectgegevens:

Periode: 2021 - 2023

Opdrachtgever: Aluchemie, Botlek – Rotterdam 

Betrokken TAUW specialisten: 
Annette Haselhoff, Joost Bakx, Barry Schild, Tigo Dijkstra, Sander Weelink, Floor Verhoeven, Charles Pijls, John van Tol, Bas Weller, Letta Poldervaart, Tim van Leeuwen, Jordy Houkes, Bram Rijksen, Berend Hoekstra, Henberto Remmerts, Rudmer Stoel 

Betrokken externe specialist: 
Eric Wildeman (Njordic)

Complex en omvangrijk project met een enorme opgave  

In het voorjaar van 2021 maakt Aluchemie, de grootste producent van anodes in Europa, bekend dat het per 31 december 2021 zijn deuren gaat sluiten. Het bedrijf laat in de Botlek een locatie na van 26 hectare, met gebruikssporen van ruim een halve eeuw productie. Aluchemie neemt hiervoor haar verantwoordelijkheid en streeft ernaar het terrein als Greenfield op te leveren aan de eigenaar, het Havenbedrijf Rotterdam. De ontmanteling van de installaties, de sloop van de gebouwen en de bodemsanering zijn opgaven, die goed voorbereid en op elkaar afgestemd moeten worden. 

Gezien de omvang van het terrein (circa 37 voetbalvelden), de diversiteit aan benodigde expertises, de verschillende bevoegde gezagen en beleidsdomeinen, de samenhang tussen de verschillende opgaven én de beoogde oplevering eind 2024 maakt het project Greenfield tot een bijzonder complex en uitdagend project.

Samenwerken aan de oplossing

Vanwege het interdisciplinaire karakter van dit project heeft Annette Haselhoff van TAUW en de programmamanager voor dit project, een multidisciplinair team samengesteld met uiteenlopende expertises en competenties op het gebied van bodemonderzoek, bodemsanering, ecologie, onontplofte oorlogsresten, stikstof, contractvorming en aanbesteding, de Bedrijvenregeling en milieuvergunningen.
Er wordt nauw samengewerkt met het managementteam van Aluchemie. Andere belangrijke partijen zijn het Havenbedrijf Rotterdam en de bevoegde gezagen DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR), Rijkswaterstaat (RWS) en Omgevingsdienst Haaglanden (ODH).


De belangrijkste uitdagingen met betrekking tot het programmamanagement waren het op gang brengen en structureren van het besluitvormingsproces door de goede mensen op het juiste moment aan tafel te krijgen voor het afstemmen van belangen, de nadere invulling van wet- en regelgeving en werkzaamheden. TAUWs expertise en kennis van de regio, de omliggende bedrijven en het bevoegd gezag bleken hierbij van grote toegevoegde waarde.
Bij het nastreven van de vereisten voor sloop en sanering is voortdurend rekening gehouden met uiteenlopende wet- en regelgeving, technische uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Om het proces te stroomlijnen en te zorgen voor goede communicatie met het bevoegd gezag, heeft DCMR een regisseur aangesteld die ook de nodige samenwerking kon stimuleren binnen de betrokken beleidsgebieden.


Gedegen desk- en veldonderzoek

Goed inzicht in de huidige situatie van de ondergrond, gebouwen en installaties was van cruciaal belang. Bij de oprichting van Aluchemie begin jaren zestig was het nog niet gebruikelijk om bodemverontreiniging, ondergrondse infrastructuur, verhardingen en ophogingen te registreren. Deze gegevens zijn verzameld op basis van calamiteitendossiers, milieuvergunningen, procesbeschrijvingen en historische kennis van Aluchemie-medewerkers. Goed inzicht in de ondergrond voorkomt verrassingen tijdens de uitvoering en maakt het mogelijk om betere afspraken te maken met het bevoegd gezag.
TAUW heeft uitgebreid veldonderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de bodem, de verhardingen en ophooglagen en vanaf pontons is de waterbodem onderzocht. Verder is de aanwezigheid van niet-ontplofte oorlogsresten beoordeeld. Alle onderzoeksdata zijn in een geografisch informatiesysteem (GIS) verwerkt, zodat altijd de meest recente informatie voor het hele terrein digitaal beschikbaar is.

Brede scope

Voorbereidingen voor sloop en sanering vereisen inzicht in de flora en fauna die zich op de locatie bevindt. Er is ruim op tijd begonnen met ecologisch onderzoek dat is uitgevoerd met behulp van drones. Dit was noodzakelijk gezien de grote omvang van de gebouwen en het terrein. Hierdoor konden de sloopwerkzaamheden op tijd van start gaan. Een zorgvuldige afweging van een flexibele sloopvolgorde heeft ervoor gezorgd dat meer mogelijk was dan aanvankelijk gedacht. De ecologen van TAUW waren onderdeel van de uitvoering en er werd gewerkt met een door TAUW opgesteld ecologisch werkprotocol. Goede communicatie en flexibiliteit waren hiervoor doorslaggevende factoren.
Ook het stapsgewijs afhechten van de vigerende vergunning aan de veranderende terreinsituatie vroeg om een vooruitziende blik binnen alle wettelijke vereisten en continue afstemming met de uitvoering, DCMR en ODH."Het fijne van TAUW is dat ze flexibel zijn. Ze pakken alles beet, zijn deskundig en professioneel.” - Jacques van Es, Aluchemie

Impact en resultaat

TAUW heeft in het kader van de voorbereidingen voor (ondergrondse) sloop en bodemsanering het programmamanagement verzorgd, het risicodossier opgesteld en interdisciplinair de randvoorwaarden vanuit bevoegd gezag geconcretiseerd en gerapporteerd binnen de beleidsvelden Wet Milieubeheer, Wet Bodembescherming, Wet Natuurbescherming en de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, inclusief de vergunningsvereisten. In GIS zijn data opgeslagen die aangegeven waar op het terrein zich welke verontreinigingen bevinden, welke beschermde flora en fauna, welke ondergrondse infrastructuur, verhardingen en ophogingen. Aluchemie kan hierdoor de volgende stap in het Greenfieldproject zetten: de uitvoering van sloopwerkzaamheden en bodemsanering, binnen het gewenste tijdsbestek zodat parallel aan deze activiteiten en planning ook de industriële herontwikkeling van dit terrein ter hand genomen kan worden.

Het TAUW-team heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het succes van dit complexe project en is trots op het resultaat: klaar voor de volgende uitdaging!


 

Meer weten?

December 2021 - TAUW ondersteunt Aluchemie Botlek bij Greenfield project
Lees ook het eerdere nieuwsartikel waarin wordt uitgelegd hoe Aluchemie ernaar streeft om de bedrijfslocatie eind 2024 op te leveren zoals zij deze in 1962 kregen. Het project wordt om die reden ook een 'Greenfield project’ genoemd.

Lees het nieuwsartikel 

 

Our living ambition report 2022

Bekijk ons jaarverslag voor nog veel meer mooie projecten en verhalen. Met onze medewerkers, opdrachtgevers en partners maakt TAUW een positieve impact op de vitale leefomgeving. In Our living ambition report geven we een overzicht van onze prestaties.

It's not just a daily job, it's... a living ambition

Bekijk hier 

 

Heeft u een vraag over het Aluchemie Greenfield project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.