Stadsrandontwikkeling Hoogeveen - Fluitenberg

De stadsrandontwikkeling Hoogeveen-Fluitenberg is een onderdeel van de duurzame invulling en uitwerking van het bestaande beekdal "Oude Diep".

Het voormalig stuk landbouwgebied ten noorden van Hoogeveen is natuurgebied geworden en daarmee een onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur. De combinatie van waterberging, extensieve recreatie, natuurontwikkeling door hermeandering van de oude beek en zuivering van overstortwater uit stedelijk gebied in een helofytenfilter maakt het tot een uniek project. Het totale gebied is ca. 40 hectare groot. Tauw is betrokken geweest bij talrijke onderdelen van dit project. Eén van die onderdelen is het ecologisch landinrichtingsplan. 

De beek was rechtgetrokken en was niet veel meer dan een rechte bak. Door te kijken naar de (historische) natuurlijke beekligging met veel meanderingen is het nieuwe tracé bepaald. Ook mag de beek vrij meanderen en zijn de oevers zeer flauw. Door het afgraven van de rijke (agrarische) bovenlaag is weer een natuurlijke situatie ontstaan, waar originele vegetatie en beekbeplanting kan groeien. In de nabijheid van de beek zijn poelen gegraven die een aantrekkelijk leefgebied vormen voor verschillende amfibieën. 

Het helofytenfilter zuivert het ‘vuile’ stadswater voor het in het natuurlijke watersysteem komt.

Deze situatie, het natuurlijke beeksysteem samen met het waterzuiverende helofytenfilter, leidt tot een recreatief aantrekkelijk uitloopgebied voor de inwoners van Hoogeveen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.