Systeemgerichte contractbeheersing bouw- en woonrijp maken Laakhaven West in Den Haag

Laakhaven West in Den Haag is getransformeerd van bedrijventerrein naar een gemengd woon- en werkgebied. Tauw heeft bijgedragen aan het bouwrijp maken van de deelgebieden Spoorzone en de Waldorpstraat van de Laakhaven West. Een intensief project in een complexe omgeving dat in een relatief kort tijdsbestek moest gebeuren.

Laakhaven West wordt begrensd door het spoor nabij de Waldorpstraat, het Hildebrandplein, Neherkade en de Calandstaat (ook wel Spoorzone genoemd). Door de kredietcrisis is grootschalige ontwikkeling komen te vervallen. In plaats daarvan is er ingezet op 'kleinschalige projectontwikkeling' en 'organische stedenbouw' door middel van kleinschalig opdrachtgeverschap. Dit betekent dat de gemeente randvoorwaarden schept door de openbare ruimte aan te leggen en kavels bouwrijp te maken.

Bij de herinrichting van de Waldorpstraat moest er rekening gehouden worden met diverse stakeholders: de brandweer gebruikt de straat als hoofdroute, er zitten bedrijven en in de omgeving waren diverse overige bouwprojecten gelijktijdig in uitvoering. Om het project in goede banen te leiden was intensieve afstemming tussen opdrachtgever, aannemer en stakeholders noodzakelijk.
Het bouwrijp maken van het gebied direct langs het spoor tussen de Viaductweg en de Calandstraat, de Spoorzone, is uitgevoerd op basis van een UAV-GC contract. Naast de gemeente was ook ProRail als opdrachtgever betrokken bij dit project. Het werk bestond uit het aanbrengen van een damwand langs een deel van het spoor en het bouwrijp maken van de grond tussen het spoor, de Viaductweg, de Waldorpstraat en de Calandstraat.

Werkzaamheden Tauw

Voor wat betreft de Spoorzone heeft Tauw de gemeente Den Haag ondersteund met de uitvoeringsbegeleiding, gebaseerd op de methode systeemgerichte contractbeheersing. Deze methode van uitvoeringsbegeleiding is gebaseerd op kwaliteitsborging op basis van het kwaliteitssysteem van de opdrachtnemer. De werkzaamheden van Tauw omvatte onder andere:

  • Opstellen en actueel houden van het toetsplan en coördineren van toetsen
  • Uitvoeren risicogestuurd toetsen: zowel op het meer abstracte functioneren van het kwaliteitssysteem en functioneren van de afgesproken werkprocessen, als ook heel concreet op de kwaliteit van de geleverde producten en het lopen van ‘rondjes werk’
  • Afhandelen van verzoeken tot wijziging en adviseren over ingediende termijnstaten
  • Verzorgen van tussen- en eindoplevering

Zowel de gemeente Den Haag als Prorail hadden elk hun eigen belangen binnen het project. Tauw heeft binnen het toetsproces gezorgd voor optimale borging van de belangen van beide opdrachtgevers. De resultaten van de toetsen hebben tijdens de werkzaamheden diverse keren voor de aannemer aanleiding gegeven om zijn proces te optimaliseren en de kwaliteit van zijn product te verbeteren.

Bouwteam

Kort na de start van het aanbrengen van de damwanden werd geconstateerd dat de damwandplanken niet stabiel bleven. Ondanks uitvoerig onderzoek bleef onduidelijk wat de instabiliteit veroorzaakte.  Om het werk toch voor de gestelde deadline gerealiseerd te krijgen heeft Tauw voorgesteld om in een soort ‘bouwteam’ een nieuw Definitief Ontwerp (DO) te maken. Hier is vervolgens een contractwijziging mee opgesteld. Met dit nieuwe DO en de contractwijziging is medio oktober 2014 het werk opnieuw gestart. Uiteindelijk is begin maart, conform de nieuwe planning, het werk naar tevredenheid van de opdrachtgever(s) afgerond en opgeleverd.

De herinrichting van de Waldorpstraat werd uitgevoerd op basis van een bestek. Tauw heeft dit bestek opgesteld en ondersteund bij de aanbesteding. In de uitvoeringsfase heeft Tauw het werk begeleid door middel van directievoering, inclusief dagelijks toezicht op de bouwplaats.

Tevreden opdrachtgever

'De herinrichting van de Waldorpstraat was een uitdagend project', vertelt Erik van der Graaff, toezichthouder bij Tauw. ‘Er kwamen veel onderdelen van de civiele techniek samen, zoals: riolering, asfalt, elementenverharding, aanpassen kademuur, omgevingsmanagement, kabels en leidingen.’

De gemeente is erg tevreden over de manier waarop Tauw in het tumult van verschillende contractvormen, twee opdrachtgevers, verplichtingen vanuit hulpdiensten, de dynamiek van de volksbuurt, het scheefzakken van de damwand en herontwerpen, er voor heeft gezorgd dat beide projecten naar tevredenheid en binnen de gemaakte afspraken zijn afgerond.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.