Systeemkeuze slibgisting en gaslijn rwzi Echten

Projectgegevens:

Periode: Juli 2019-November 2020

Opdrachtgever: Waterschap Drents Overijsselse Delta

Betrokken TAUW adviseurs: 

  • Berend Reitsma
  • André Visser

Opdrachtomschrijving

De slibgisting van de rwzi Echten is eind 2018 buiten gebruik gesteld, wegens tekortkomingen aan de gasveiligheid en de onderhoudbaarheid van de installatie. Ons onderzoek is een systeemkeuzestudie en advies over de beste variant/het beste scenario. Het voorkeursalternatief is handhaven van de sliblijn op de locatie Echten, met herstel bestaande infra. In oktober 2019 bleek dat er geen natuurvergunning was en dat het biogas niet in de WKK verstookt kon worden. Er is vervolgens onderzoek gedaan aan diverse varianten/scenario’s: PAS bestendig door toepassen DeNOx op de WKK, produceren groen gas en CO2 afvangen. Verwarmen van de sliblijn via duurzame warmte met aquathermie. Er zijn diverse varianten doorgerekend, met kennis leveranciers en SYNTRAAL en een MCA. Ook het waterschap heeft zelf zaken doorgerekend en keuzen voorgelegd aan bestuur. In het concept eindrapport zijn ook de keuzen van het waterschap opgenomen.

Lees meer verdiepende informatie over dit project in het artikel van H2O Waternetwerk


Samenwerking tijdens het project

Er is regelmatig overleg geweest met het projectteam van WDODelta. Er zijn een aantal werksessies geweest met diverse stakeholders binnen het waterschap, brainstorms met (externe) deskundigen, ook van andere adviesbureau’s, verschillende leveranciers van DeNOx installaties en groengas. Er is expertise gebruikt van SYNTRAAL met betrekking tot groen gas en aquathermie met de doorrekening van jaarbelastingduurkrommen. Er zijn referentie onderzoeken geweest bij andere waterschappen.

In de laatste fase is het concept eindrapport ook aangevuld door WDODelta om te zorgen dat alle relevante keuze informatie werd vastgelegd. Dit rapport is de basis geweest van een bestuurlijke samenvatting op basis waarvan het bestuur heeft gekozen om de voorkeursvariant ‘Echten Groen gas+ en Circulair’ verder te ontwikkelen. Er zijn aansluitend twee kleine vervolgprojectjes geweest, waarbij een tijdfasering groen gas en vervloeien CO2 is onderzocht en een second opinion is gegeven op de systeemspecificatie.


Resultaat van het project

De uitkomsten van het onderzoek zijn dat het projectteam van WDODelta met het goed onderbouwde rapport een keuzenotitie aan het AB bestuur heeft kunnen voorleggen met een MCA en verschillende varianten/scenario’s: Echten Groen gas+ en Circulair’. Inclusief stichtingskosten, TCO en MCA.

Het bestuur heeft de voorkeursvariant overgenomen. Mogelijk wordt het vervloeien van CO2 gefaseerd uitgevoerd. Op dit moment is een bouwteam actief om de realisatie voor te bereiden.

 

Heet u een vraag over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.