Tauw en De Centrale As (N356)

Tauw is vanaf 2013 betrokken bij het project De Centrale As (N356), een project van de provincie Fryslân en de gemeenten Dongeradeel, Dantumadiel, Tytsjerksteradiel en Smallingerland om een 30 kilometer lange dubbelbaans autoweg te realiseren van Dokkum naar Nijega. Een terug- en vooruitblik.

Het project

De wegverbinding N356/N913 Dokkum-Nyegea/Garyp is de hoofdontsluiting van Noordoost-Fryslân. De weg loopt dwars door de bebouwde kommen Dokkum, Damwâld, Feanwâlden, Burgum en Garyp met als gevolg onvoldoende doorstroming, geluidsoverlast en verkeersonveiligheid in de betreffende kernen.

Om een kwalitatief hoogwaardige ontsluitingsstructuur in Noordoost-Fryslân te realiseren wordt De Centrale As aangelegd vanaf Dokkum naar Nijega. Een vrijwel geheel nieuwe stroomweg inclusief bijbehorende kunstwerken en de rondwegen Garyp en Hurdegaryp. Het betreft in totaal een weglengte van circa 30 km.

Werkzaamheden Tauw

Begin 2013 is Tauw met Van Gelder gestart met de uitwerking van het infragedeelte voor de tender van het deelgebied Midden 2. Uiteindelijk heeft de aannemerscombinatie Nije Daam (Mobilis – Van Gelder – Friso Civiel) het werk gegund gekregen voor een aanneemsom van circa € 47 miljoen. Eind 2013 is Tauw gestart met het ontwerp. In 2014 en 2015 zijn ook de deelgebieden Zuid 2 (circa € 15 miljoen), Midden 1 (circa € 15 miljoen) en Midden 0 (circa € 10 miljoen) gegund. Voor al deze projecten is Tauw verantwoordelijk voor het ontwerp van het infradeel..

In hoofdlijnen heeft Tauw de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Ontwerp van de nieuwe ‘stroomweg’ inclusief rondweg Hurdegaryp en aanpassingen van de onderliggende infrastructuur.
  • Ontwerp en advisering van de waterhuishouding.
  • Ontwerp van de verlegging van het Prinses Margrietkanaal inclusief bijbehorende boezemkades en de berekeningen van de oever- en bodembeschermingen van het kanaal.
  • Opstellen (grond)modellen van de infrastructuur en de folieconstructies voor onderdoorgangen en de verdiepte liggingen in De Centrale As.
  • Inpassen van de ontwerpen van de kunstwerken welke zijn opgesteld door Mobilis.
  • Inpassen van het ontwerp van een nieuwe beweegbare brug over het Prinses Margrietkanaal
  • Ontwerp van een nieuw park te Burgum.
  • Adviseren en uitvoeren van de milieukundige onderzoeken.
  • Geotechnisch advies met betrekking tot de wegconstructies.
  • Ontwerp van de ecologische voorzieningen, opstellen van ecologische werkprotocollen en de ecologische begeleiding van de uitvoering.

Succesfactoren

De combinatie Nije Daam heeft het project Midden 2 kunnen aannemen door slimme keuzes in de tenderfase. Keuzes die betrekking hebben op de toepassing van de folieconstructies met bijbehorende maatregelen en de optimalisatie van de grondbalansen.

Na opdracht is het wegontwerp verder geoptimaliseerd. Door het toepassen van DSI retourbemaling werd het mogelijk om de folieconstructies in den droge te realiseren, waarmee belangrijke uitvoeringsrisico's konden worden beheerst.

Ook de uitvoeringsmethodiek is een belangrijke succesfactor gebleken. Beperken van de transportafstand en tussendepots in het grondstromenplan hebben een belangrijke impact op de begroting.

Ontwerpuitdagingen

Enerzijds dient Tauw een veilig ontwerp op te leveren en anderzijds wordt Tauw uitgedaagd om dit tegen minimale aanlegkosten en tijd te realiseren. Door te focussen op een kwalitatief hoogwaardig product wordt de acceptatieprocedure van het ontwerp tot nu toe met succes in één keer doorlopen.

Om de ingebruikname van oktober 2016 te halen lopen het ontwerp en de uitvoering van de deelprojecten gelijktijdig wat extra aandacht vraagt voor de ontwerprisico’s.

Het uitvoeren van meerdere deelprojecten vraagt om veel ontwerpcapaciteit. Maar door te leren van de ervaringen in het eerste deelproject is er veel tijdwinst te in de navolgende deelprojecten.

Meer informatie over dit project kun je vinden op de website www.decentraleas.nl

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.