Tauw ondersteunt Chemie-Pack bij de verwijdering van afvalstoffen

Op 5 januari 2011 heeft op het terrein van Chemie-Pack te Moerdijk een grote brand gewoed, als gevolg waarvan een groot deel van de opstallen en aanwezige chemicaliën en materialen (emballage en tankopslag) verbrand en/of verwoest zijn.

Bij de bereddering is een grote hoeveelheid slib achtergebleven, bestaande uit een mengsel van chemicaliën, bluswater en verbrandings- en smeltresten. Als vervolg op de aanbestedingsprocedure voor de bovengrondse ruiming van het Chemie-Pack terrein, is Tauw door de gemeente Moerdijk gevraagd om deel te nemen in het bouwteam als adviseur afvalstoffen van de directie en de opdrachtgever.

In het bouwteam is de door Tauw opgestelde afvalstoffenvisie in nauw overleg met de aannemer omgezet in het afvalstoffenverwijderingsplan voor de ruiming van alle restanten. Alles wat op het terrein lag, alsook de te slopen restanten van de gebouwen, moest binnen de geldende regelgeving worden afgevoerd zodat uiteindelijk een schone vloer overbleef. Denk hierbij aan schroot, duizenden verbrande vaten, schoon puin, vervuild puin, uitgebrande autowrakken, heftrucks en opleggers, tanks met en zonder inhoud, asbesthoudende voorwerpen, honderden vaten met onbekende inhoud, sterk vervuild regen- en reinigingswater en een dikke sludgelaag met een cocktail aan vervuilingen. Het afvalstoffenverwijderingsplan was samen met de veiligheidsplannen, de leidraad voor het uitvoeren van de werkzaamheden op de locatie. Bij de uitvoering heeft Tauw de directie ondersteund met toezicht op de verwijdering van de afvalstoffen. Dit vanaf het ontgraven op het terrein tot en met de administratieve afhandeling na verwerking en het onderhouden van de contacten met het handhavingteam en bevoegd gezag.

Tevens heeft Tauw de gemeente Moerdijk ondersteund met de aanbesteding van de verwerking van al deze afvalstoffen. Hierbij is gebruik gemaakt van diverse contractvormen (regulier contract, raamovereenkomst met mini-competities etc.). Voor de afvoer van het vervuilde water en de vaten met onbekende inhoud aan chemische stoffen, heeft Tauw bemonsteringen en analyses uitgevoerd op basis van sneltesten en een speciaal protocol. Deze speciale en pragmatische aanpak heeft ertoe geleid dat in de aanbesteding scherpe prijzen voor de verwerking werden verkregen en dat de gekozen methoden van afvalstoffenverwerking goedgekeurd werden door de bevoegde autoriteiten. Voor de sludgelaag is door de inzet van Tauw toestemming verkregen van het bevoegde gezag voor het milieuhygienisch verantwoordelijk storten in een speciaal daartoe ontworpen en ingericht stortvak op de stortplaats De Spinder te Tilburg. Van zowel de zijde van de aannemer als de opdrachtgever was er veel waardering voor deze aanpak van Tauw.

Inmiddels is het terrein volledig geruimd en is het terrein in oktober overgedragen aan de Provincie Noord-Brabant. De provincie is verantwoordelijk voor de bodemsanering die gaat volgen.

Voor geïnteresseerden is er een speciale site van de sanering van het Chemie-Pack terrein met daarop ook veel foto’s.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.