Tauw ondersteunt Gate terminal

Op het uiteinde van de Maasvlakte heeft Gate terminal de eerste importterminal voor vloeibaar aardgas (LNG) in Nederland gebouwd.

LNG is vloeibaar aardgas dat via schepen wordt aangeleverd en overgebracht naar de opslagtanks van Gate terminal. Op de terminal wordt LNG gasvormig gemaakt en geleverd aan het Nederlandse gasdistributienetwerk.

Door de hoeveelheid LNG op de terminal overschrijdt Gate terminal de tweede drempelwaarde van het Besluit risico's zware ongevallen (BRZO). Gate terminal is onder andere verplicht om een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) te implementeren. In het licht van het BRZO bestaat het veiligheidsmanagementsysteem uit het Preventiebeleid Zware Ongevallen (PBZO) en het veiligheidsbeheerssysteem (VBS). Het PBZO is het beleid dat moet worden uitgevoerd ter voorkoming van zware ongevallen. In het VBS wordt een pakket aan maatregelen opgenomen ter beheersing van de risico’s van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen.

Het complete VMS van Gate terminal is opgesteld in de ontwerpfase van de terminal. Gate Terminal heeft aan Tauw gevraagd om een nul-audit uit te voeren voor de operationele fase, om te controleren of het VMS voldoet aan de relevante wet- en regelgeving.

Tauw beschikt over een nul-audit, waarin de vereisten van de NTA 8620 (wettelijke verplichting) en de C5-checklijsten (inspectievragen bevoegd gezag) zijn opgenomen. In de nul-audit heeft Tauw alle procedures en handboeken beoordeeld op volledigheid. Daar waar wij afwijkingen of onvolledigheden (‘gaps’) hebben geconstateerd, hebben wij een plan van aanpak opgesteld om deze ‘gaps’ te verhelpen.

Naar aanleiding van de nul-audit op het VMS heeft Gate terminal aan Tauw gevraagd om structurele ondersteuning op de afdeling Safety, Health, Environment en Quality (SHEQ). Het doel van deze ondersteuning was het VMS te completeren voor de eerstvolgende BRZO-inspectie (binnen een tijdsbestek van zes maanden). Tauw heeft de procedures planmatig aangepast, opnieuw opgesteld en (waar mogelijk) geïmplementeerd in de bedrijfsvoering. Binnen een half jaar was het VMS op een dusdanig niveau, dat het bevoegd gezag geen bevindingen heeft geconstateerd op het VMS.

Momenteel is de ondersteuning van Tauw op de afdeling SHEQ van Gate terminal uitgebreid naar een wekelijkse structurele ondersteuning.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.