Tauw ondersteunt Waternet & Gemeente Amsterdam bij de ontwikkeling van Strandeiland

Sinds eind 2017 ondersteunt Tauw bij het concretiseren van adviezen omtrent nieuwe sanitatie en energieconcepten.

Strandeiland betreft een nieuw te ontwikkelen eiland en is onderdeel van de tweede fase van IJburg in Amsterdam. Op Strandeiland worden circa 8.000 woningen gerealiseerd met ruim 200 utiliteitsgebouwen (o.a. horeca, kantoren, scholen, winkels). In 2018 is gestart met het landmaken. De start van de woningbouw is gepland in 2022.

Duurzaamheid is een belangrijk thema bij de ontwikkeling. In dit kader hebben Waternet en de gemeente Amsterdam in 2017 een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de toepassing van nieuwe sanitatie en een duurzame warmtevoorziening op Strandeiland. Hierin is geconcludeerd dat nieuwe sanitatie samen met een duurzame warmtevoorziening technisch, juridisch en ruimtelijk haalbaar is. Als advies is opgenomen om het nieuwe sanitatie- en energieconcept verder te concretiseren in een vervolgfase. Tauw ondersteunt Waternet en de Gemeente Amsterdam sinds eind 2017 bij deze verdere concretisering.

Nieuw sanitatie- en energieconcept

Het nieuwe sanitatie- en energieconcept beoogt een scheiding van het toiletwater en het grijswater (afkomstig van badkamer, keuken en (af)wasmachine). Het toiletwater wordt ingezameld met een vacuümtoiletsysteem en het grijswater met een conventioneel vrijvervalriolering. Deze beide stromen worden lokaal in de wijk behandeld waarbij energie wordt geproduceerd en grondstoffen worden teruggewonnen. Uit het relatief warme gezuiverde grijswater wordt vervolgens warmte teruggewonnen en aan een warmtenet afgegeven. Aanvullend wordt dit warmtenet ook gevoed met een collectieve Warmte- en Koude Opslag (WKO) door gebruik te maken van de warmte en koude uit het omringende IJmeer. Zodoende kan de gehele wijk gasloos worden aangelegd.

Sinds eind 2017 is het nieuwe sanitatie- en energieconcept nader uitgewerkt in een schetsontwerp. Hierbij is onder andere nadere invulling gegeven aan de verwachte afvalwaterhoeveelheden en -samenstellingen, inrichting van het vacuümrioolstelsel, inrichting en ruimtebeslag van het lokale water- en energiegebouw en is de verwachte temperatuur van het gezuiverd grijswater nader geconcretiseerd middels een Computational Fluid Dynamics (CFD) modellering.

Het nieuwe sanitatie- en energieconcept is integraal opgenomen in het concept stedenbouwkundig plan van Strandeiland dat sinds eind november 2018 ter inzake ligt. In de komende periode zal het schetsontwerp in meer detail worden uitgewerkt.

 

Wilt u advies omtrent nieuwe sanitatie?

Onze adviseurs denken graag met u mee