Tauw past Risicogestuurde Uitvoeringsbegeleiding toe op LIFE-C3 project Naardermeer

Tauw verzorgt het contractmanagement voor Natuurmonumenten door gebruik te maken van de op SCB gestoelde methode van ‘Risicogestuurde Uitvoeringsbegeleiding’

Herstel en kwaliteitsverbetering Veenmosroetlanden in het Naardermeer

 

Het Naardermeer bestaat uit grote waterlichamen, moerasbossen en drassige weilanden met ondiepe plassen. Het beschermde natuurgebied is een kwetsbare en moeilijk toegankelijke natte natuur waar maar liefst 75 soorten vogels broeden. Daarnaast kunnen er ook vleermuizen, ringslangen en zeldzame orchideeën gevonden worden.

Het Naardermeer is een van de laagveenmoerassen in Nederland waarvoor LIFE-subsidie is verkregen voor herstelmaatregelen. Natuurmonumenten heeft door middel van een contract op basis van UAV GC 2005 opdracht gegeven het project te realiseren. De veldwerkzaamheden, uitgevoerd voor de start van het nieuwe broedseizoen van 2016, bestonden hoofdzakelijk uit:

 Het plaggen van (veenmos)rietland en locaties waar voormalig bos stond

 • Het kappen van bos, inclusief het rooien van stobben op een groot deel van de percelen
 • Het afvoeren van vrijkomend hout en verwerken van vrijkomende stobben
 • Het verwijderen van bosopslag (struiken en boompjes) in verzuurd/gedegenereerd veenmosrietland en overjarig riet

Voor de begeleiding van project in de uitvoeringsfase verzorgde Tauw het contractmanagement.

Werkzaamheden Tauw

Voor de contractbeheersing is de door Tauw ontwikkelde methode ‘Risicogestuurde Uitvoeringsbegeleiding’ toegepast. Deze methode is gebaseerd op Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB). De begeleiding van de uitvoering bestaat hierbij uit een team van drie specialisten. Door de rollen van contractmanager, risicomanager en toetscoördinator te beleggen bij één specialist kon efficiënt en effectief invulling worden gegeven aan het risicogestuurde toetsproces. Hierbij is er één centraal aanspreekpunt en kan Tauw snel en efficiënt schakelen in de uitvoeringsbegeleiding. Tauw heeft deze methode toegepast, omdat het team beschikt over ruime ervaring met het:

 • Werken met geïntegreerde contracten op basis van UAV-GC 2005
 • Uitvoeren van natuur technisch werk in moerasgebieden
 • Werken in (beschermde) natuurgebieden en kennis van de Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet
 • Aansturen van aannemers van natuurinrichtingsprojecten

Om te borgen dat de risico’s bij uitvoering op goede manier beheerst worden door de opdrachtnemer, voerde Tauw na de voorlopige gunning een risicoanalyse uit waarin het risicodossier geactualiseerd werd. Het risicodossier vormt een belangrijke basis voor de uitvoeringsbegeleiding, omdat Tauw tijdens die uitvoering risicogestuurd toetst. In het kader van contractmanagement zijn de volgende toetsen uitgevoerd:

 • Systeem- en procestoetsen
 • Producttoetsen
 • Documenttoetsen
 • Rondjes werk

Kenmerkend voor ‘Risicogestuurde Uitvoeringsbegeleiding’ is het regelmatig bezoeken van het werk, ook wel ‘rondjes werk’ genoemd. Deze bezoeken gaven niet alleen een beeld van de werkwijze van de opdrachtnemer, maar ook van de geleverde kwaliteit. Mede dankzij het toepassen van deze methode van contractmanagement werd efficiënt en effectief grip gehouden op de herstelwerkzaamheden in het Naardermeer.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.