Tracébesluit en saneringsplan A27 Houten-Hooipolder

De A27 is een belangrijke verbinding tussen Noord- en Zuid-Nederland. De weg kan op een groot aantal plaatsen het verkeersaanbod niet goed verwerken. Zo stonden er de afgelopen jaren bijna dagelijks files op delen van het traject A27 Houten-Hooipolder, die regelmatig in de file top 10 staan.

Om de doorstroming te verbeteren en files en sluipverkeer in de regio te verminderen, wordt het circa 50 km lange tracé verbreed. Dit gebeurt grotendeels door het uitbreiden van de wegcapaciteit bij de vier grote rivierkruisingen en de aanleg van spitsstroken. Daarnaast worden verschillende aansluitingen verplaatst en aangepast, wordt de capaciteit van knooppunt Hooipolder uitgebreid en wordt een nieuwe verbindingsweg aangelegd bij Raamsdonksveer.

Het project kent een groot aantal stakeholders waaronder tien gemeenten, drie provincies, vier Rijkswaterstaatdistricten, drie waterschappen en een groot aantal omwonenden, ondernemers en belangenverenigingen. Binnen de combinatie Flow27 heeft Tauw gewerkt aan het uitvoeren van de planuitwerking, (ontwerp) Tracébesluit, milieueffectrapport en (ontwerp) saneringsbesluit inclusief alle benodigde onderzoeken en het omgevingsmanagement. Dit consortium bestaat verder uit Antea Group, Movares en Goudappel Coffeng.

Complexe ontwerp- en inpassingsopgave

Na de terinzagelegging van de ontwerp-besluiten is door de minister van I&W het besluit genomen om - anders dan in de ontwerp-besluiten - de bruggen voor de drie grote rivierkruisingen (Hagesteinsebrug, Merwedebrug en Keizersveerbrug) volledig te vervangen. Naast een forse verhoging van het taakstellend budget betekende dit onder meer een grote en complexe ontwerp- en inpassingsopgave.

De werkzaamheden die (mede) door Tauw zijn uitgevoerd betreffen:

 • Opstellen wegontwerp in verschillende ontwerpfases (functioneel ontwerp, elementair ontwerp, inpassen ontwerp), inclusief optimalisatiestudies.
 • Opstellen constructieve ontwerpen, zowel voor nieuwe als aan te passen kunstwerken. Uitvoeren constructieve herberekeningen kunstwerken
 • Opstellen verkeerskundige onderbouwing door middel van verkeersmodellen, robuustheidstoetsen, verkeerskundige analyses, verkeersveiligheidsanalyses en dynamische verkeerssimulaties voor knooppunten, aansluitingen en start/eindlocaties van toegevoegde wegcapaciteit
 • Inpassen (zowel constructief als wegontwerp) van drie grote nieuwe rivierkruisingen (bruggen)
 • Opstellen van Ontwerp Tracébesluit (OTB) en Tracébesluit (TB) en beantwoorden van zienswijzen (GRIP)
 • Opstellen van de bij het tracébesluit behorende onderzoeken, zoals akoestisch onderzoek, natuur, stikstofdepositie (Aerius), waterhuishouding, bodemkwaliteit, luchtkwaliteit, externe veiligheid, landschappelijke inpassing en sociale veiligheid
 • Inventarisatie kabels en leidingen en opstellen knelpuntennotities
 • Opstellen van een Milieueffectrapport (MER)
 • Opstellen van Ontwerp Saneringsbesluit (OSP) en Saneringsbesluit (SP), bijbehorende akoestische onderzoeken en het beantwoorden van zienswijzen (GRIP)
 • Uitgebreide omgevingsparticipatie, onder andere door middel van informatieavonden, werkateliers, e-participatie (ophalen klanteisen) en spreekuren. Opstellen klanteisenspecificatie (KES) en systeemspecificatie (SYS)
 • Invullen van de projectaansturing via de IPM-rollen

 

Succesvolle samenwerking

5 samenhangende essenties van een complexe planstudie

Het tracébesluit en saneringsbesluit zijn eind 2018 genomen. In 2019 is de succesvolle samenwerking van deze planstudie door Flow27 en Rijkswaterstaat grondig geëvalueerd. Daarbij zijn, vanuit de uit de wetenschap bekende succesfactoren voor complexe projecten, de dieperliggende mechanismen boven tafel gehaald. Dit bleek een samenhangend geheel van vijf essenties: omarm stormen, sleutelspelers, balans, samenwerkingsdag en focus. Essenties die hebben geleid tot een hecht samenspel van Rijkswaterstaat en Flow27, en daarmee een mooi en tijdig resultaat!

Meer weten of doorpraten over dit project?

Meer informatie over het project is te vinden op de website van Rijkswaterstaat.

Bent u benieuwd naar de 5 samenhangende essenties van deze planstudie? Of wilt u doorpraten over wat Tauw bij dergelijke opgaven voor u kan betekenen? Neem gerust contact op met Floris Eenink, floris.eenink@tauw.com, +31 65 38 91 00 6.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Floris Eenink
T: +31 65 38 91 00 6
E:floris.eenink@tauw.com
LinkedIn