Tracébesluit en saneringsplan A27 Houten-Hooipolder

Projectgegevens:

Periode: 2015 - 2020
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
TAUW projectmanager: Floris Eenink

Opdrachtomschrijving

De A27 is een belangrijke verbinding tussen Noord- en Zuid-Nederland. De weg kan op een groot aantal plaatsen het verkeersaanbod niet goed verwerken. Zo stonden er de afgelopen jaren bijna dagelijks files op delen van het traject A27 Houten-Hooipolder, die regelmatig in de file top 10 waren te vinden.

Om de doorstroming te verbeteren en files en sluipverkeer in de regio te verminderen, wordt het circa 50 km lange tracé verbreed. Dit gebeurt grotendeels door het uitbreiden van de wegcapaciteit bij de vier grote rivierkruisingen en de aanleg van spitsstroken. Daarnaast worden verschillende aansluitingen verplaatst en aangepast, wordt de capaciteit van knooppunt Hooipolder uitgebreid en wordt een nieuwe verbindingsweg aangelegd bij Raamsdonksveer.

 

Samenwerking tijdens het project

Het project kent een groot aantal stakeholders waaronder tien gemeenten, drie provincies, vier Rijkswaterstaatdistricten, drie waterschappen en een groot aantal omwonenden, ondernemers en belangenverenigingen. Binnen de combinatie Flow27 heeft TAUW gewerkt aan het uitvoeren van de planuitwerking, (ontwerp) Tracébesluit, milieueffectrapport en (ontwerp) saneringsbesluit inclusief alle benodigde onderzoeken en het omgevingsmanagement. Dit consortium bestaat verder uit Antea Group, Movares en Goudappel Coffeng.

Het tracébesluit en saneringsbesluit zijn eind 2018 genomen. In 2019 is de succesvolle samenwerking van deze planstudie door Flow27 en Rijkswaterstaat grondig geëvalueerd. Daarbij zijn, vanuit de uit de wetenschap bekende succesfactoren voor complexe projecten, de dieperliggende mechanismen boven tafel gehaald. Dit bleek een samenhangend geheel van vijf essenties: omarm stormen, sleutelspelers, balans, samenwerkingsdag en focus. De essenties hebben geleid tot een hecht samenspel van Rijkswaterstaat en Flow27, en hebben daarmee een mooi (tijdig) resultaat bewerkstelligd!

Beoordeling Rijkswaterstaat: “Achteraf is vast te stellen dat Flow27 de werkzaamheden op een vakkundige, regelmatige wijze en volgens de geldende regelgeving heeft uitgevoerd tot volle tevredenheid van Rijkswaterstaat”.

 

Resultaat van het project

Na de terinzagelegging van de ontwerp-besluiten is door de minister van I&W het besluit genomen om - anders dan in de ontwerp-besluiten - de bruggen voor de drie grote rivierkruisingen (Hagesteinsebrug, Merwedebrug en Keizersveerbrug) volledig te vervangen. Naast een forse verhoging van het taakstellend budget betekende dit onder meer een grote en complexe ontwerp- en inpassingsopgave.

De werkzaamheden die (mede) door TAUW zijn uitgevoerd betreffen:

 • Het opstellen van een wegontwerp in verschillende ontwerpfases (functioneel ontwerp, elementair ontwerp, inpassen ontwerp), inclusief optimalisatiestudies.
 • Het opstellen van constructieve ontwerpen, zowel voor nieuwe als aan te passen kunstwerken. Uitvoeren constructieve herberekeningen kunstwerken
 • Het opstellen van verkeerskundige onderbouwing door middel van verkeersmodellen, robuustheidstoetsen, verkeerskundige analyses, verkeersveiligheidsanalyses en dynamische verkeerssimulaties voor knooppunten, aansluitingen en start/eindlocaties van toegevoegde wegcapaciteit
 • Inpassen (zowel constructief als wegontwerp) van drie grote nieuwe rivierkruisingen (bruggen)
 • Het opstellen van Ontwerp Tracébesluit (OTB) en Tracébesluit (TB) en beantwoorden van zienswijzen (GRIP)
 • Het opstellen van de bij het tracébesluit behorende onderzoeken. Denk hierbij aan akoestisch onderzoek, natuur, stikstofdepositie (Aerius), waterhuishouding, bodemkwaliteit, luchtkwaliteit, externe veiligheid, landschappelijke inpassing en sociale veiligheid
 • Inventarisatie van kabels en leidingen en opstellen knelpuntennotities
 • Het opstellen van een Milieueffectrapport (MER)
 • Het opstellen van Ontwerp Saneringsbesluit (OSP) en Saneringsbesluit (SP), bijbehorende akoestische onderzoeken en het beantwoorden van zienswijzen (GRIP)
 • Uitgebreide omgevingsparticipatie, onder andere door middel van informatieavonden, werkateliers, e-participatie (ophalen klanteisen) en spreekuren. Opstellen klanteisenspecificatie (KES) en systeemspecificatie (SYS)
 • Het invullen van de projectaansturing via de IPM-rollen

Begin maart 2020 zijn de ingediende beroepen behandeld tijdens een zitting bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Flow27 was betrokken bij de voorbereiding van het verweer en de drie zittingsdagen. Op 26 augustus 2020 heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan, waarmee de plannen onherroepelijk zijn geworden. Op één punt zal RWS via een bestuurlijke lus het ontwerp nader onderbouwen of enigszins aanpassen. Flow ondersteunt ook hierbij.

 

Ir. F.M.W. Fieman planstudiemanager Rijkswaterstaat:
“Zoals uit bovenstaande blijkt zijn wij tevreden over de geleverde producten en de prettige, open, proactieve en constructieve samenwerking met de samenwerkende partijen in Flow27”.  

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.