Tracébesluit en saneringsplan A27 Houten-Hooipolder

De A27 is een belangrijke verbinding tussen Noord- en Zuid-Nederland. De weg kan op een groot aantal plaatsen het verkeersaanbod niet goed verwerken. Zo stonden er de afgelopen jaren bijna dagelijks files op delen van het traject A27 Houten – Hooipolder, die regelmatig in de file top 10 staan. Om de doorstroming te verbeteren en files en sluipverkeer in de regio te verminderen, wordt het circa 50 km lange tracé verbreed. Dit gebeurt grotendeels door het uitbreiden van de wegcapaciteit bij de vier grote rivierkruisingen en de aanleg van spitsstroken. Daarnaast worden verschillende aansluitingen verplaatst en aangepast, wordt de capaciteit van knooppunt Hooipolder uitgebreid en wordt een nieuwe verbindingsweg aangelegd bij Raamsdonksveer.

Het project kent een groot aantal stakeholders waaronder tien gemeenten, drie provincies, vier Rijkswaterstaatdistricten, drie waterschappen en een groot aantal omwonenden, ondernemers en belangenverenigingen. Binnen de combinatie Flow27werkt Tauw aan het uitvoeren van de planuitwerking, (ontwerp) Tracébesluit, milieueffectrapport en (ontwerp) saneringsplan inclusief alle benodigde onderzoeken en het omgevingsmanagement. Dit consortium bestaat verder uit Antea Group, Movares en Goudappel Coffeng.

Rol van Tauw

Als onderdeel van het consortium Flow27 verzorgt Tauw een breed scala aan werkzaamheden en werkpakketten, waaronder onder andere:

  • Opstellen van het milieueffectrapport (MER) en het mede opstellen van het (ontwerp) Tracébesluit en de Nota van Antwoord
  • Leveren van de omgevingsmanager (IPM-rol) en het grotendeels uitvoeren van het omgevingsmanagement, waaronder het organiseren van werkateliers en informatieavonden en daaraan verbonden het opstellen van de Klanteisenspecificatie (KES) en Systeemspecificatie (SYS)
  • Leveren van de technisch manager (IPM-rol) en de raakvlakmanager tussen ontwerp en milieu/effecten
  • Uitvoeren van de onderzoeken externe veiligheid, luchtkwaliteit, stikstofdepositie, bodemopbouw- en -kwaliteit; opstellen van het waterhuishoudingsplan en afstemming met de waterschappen hierover. En het mede uitvoeren van het onderzoek geluid (voor zowel Tracébesluit als Saneringsplan)
  • Ontwerpen van weg- en kunstwerken
  • Uitvoeren van herberekeningen aan bestaande en nieuwe kunstwerken
  • Opstellen van het vergunningenbeheerplan, inventariseren van de aanwezige kabels en leidingen en het voorbereiden van de benodigde verleggingen
  • Mede uitvoeren van de projectbeheersing en bijdragen aan het project- en contractmanagement

Meer informatie

Meer informatie over het project is te vinden op de projectwebsite van Flow27 en op de website van Rijkswaterstaat.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Floris Eenink
T: +31 65 38 91 00 6
E:floris.eenink@tauw.com
LinkedIn