Uitvoeringsplan voor ambitie op biodiversiteit

Bron: W. Jacobusse

Projectgegevens:

Periode: maart 2020 - februari 2021

Opdrachtgever: Waterschap Scheldestromen

Betrokken Tauw adviseurs:

 • Sanne de Groot
 • Jeroen Reimerink

Opdrachtomschrijving

Als aanvulling van de Visie Biodiversiteit heeft waterschap Scheldestromen TAUW gevraagd te ondersteunen bij het opstellen van een uitvoeringsplan.

Om de bestuurlijke ambitie op biodiversiteit waar te maken, moet het waterschap afwegen of initiatieven en kansen (zowel interne werkzaamheden en projecten als externe verzoeken) aansluiten bij haar werkzaamheden en het wettelijk en maatschappelijk kader.

We werkten aan het formuleren van een bovenwettelijk afwegingskader, zodat  het waterschap beter alle - vaak tegenstrijdige - initiatieven helder en eenduidig kan afwegen. Het kader geeft handvatten hoe het waterschap in de praktijk het beste kan omgaan met (herstel van) biodiversiteit in het areaal. Zo helpt het bij het maken van logische en effectieve keuzes, zorgt daarmee voor efficiënte inzet van beschikbare middelen en maakt dat besluiten goed uit te leggen zijn.

Werkzaamheden TAUW:

 • Uitvoeren stakeholderanalyse en betrekken stakeholders
 • Voorbereiden en begeleiden werksessies
 • Opstellen potentiekaarten biodiversiteit
 • Opstellen rapportage biodiversiteit (potentiekaart, handleiding en actieplan)
 • Projectleiding

Samenwerking tijdens het project

De samenwerking binnen het project verliep prettig. Het proces startte aan het begin van de coronaperiode. Dit vroeg flexibiliteit om de oorspronkelijke opzet van een meerdaagse sessie digitaal in plaats van live te organiseren. Goede afstemming en alternatieve digitale tools maakten dat we met een nieuwe aanpak voor de sessies konden komen tot hoogwaardige input.

Een element dat dit project bijzonder maakt, is de goede samenwerking met de brede groep betrokkenen. Bij het proces waren vertegenwoordigers van het waterschap betrokken, maar ook van de volgende externe partijen: de provincie Zeeland, Rijkswaterstaat,  Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Natuurbeschermingsvereniging de Steltkluut, IVN, Het Zeeuwse Landschap en de Zeeuwse Milieufederatie en ZLTO. Biodiversiteit is een opgave die zich niet beperkt tot de beheergrenzen van het waterschap en vraagt om goede samenwerking. Daarom is het super dat een groot deel van deze partners actief hebben bijgedragen tijdens de werksessies.

Het waterschap toonde zich een erg betrokken en gedreven partner. De tussenproducten zijn altijd serieus door de juiste inhoudelijk betrokkenen van feedback voorzien. Wij hebben het erg gewaardeerd dat er met aandacht aan het project is gewerkt.

We hebben samengewerkt om de ambities van het waterschap voor biodiversiteit waar te kunnen maken. Biodiversiteit is een onderwerp dat goed past bij TAUW en waar we graag aan bijdragen. Een leuke en succesvolle samenwerking!

Resultaat

Bron van de foto: W. Jacobusse

De werksessies hebben verbinding gebracht bij de betrokken partijen; een voorwaarde om de ambitie voor biodiversiteit in de praktijk te brengen. Ook leidde het doorlopen proces tot een uitvoeringsplan met heldere focus, goede en realistische mogelijkheden en inzicht in de bestuurlijke ruimte voor het in praktijk brengen van de ambitie voor biodiversiteit. Deze uitvoering is zowel gericht op verankering en borging van het thema biodiversiteit in het werkproces als maatregelen gericht op beheer en inrichting.

Deze maatregelen zijn gekoppeld aan de verschillende assets van het waterschap:

 • Werkprocessen (overkoepelende maatregelen die gelden voor alle assets)
 • Waterkeringen
 • Watersystemen
 • Wegen
 • Eigen terreinen


En de maatregelen zijn gekoppeld aan de gebieden met de meeste potentie:

 • Bestaande natuurgebieden
 • Ecologische verbindingen
 • Bufferzones rondom natuurgebieden
 • Hotspots van Zeeuwse soorten


Door onze ordening op het niveau van assets, en met bijbehorende kaarten, ontstaat focus en een onderbouwde stapsgewijze ontwikkeling. Hiermee kunnen ze de beschikbare middelen efficiënt inzetten en besluiten goed uitleggen aan de eigen organisatie en de maatschappij.

“Tauw heeft een sfeer weten te creëren waarin in balans en ongedwongen een dialoog kon plaatsvinden tussen sleutelfiguren uit de eigen organisatie en diverse gebiedspartners. En dat in een tijd waarin Corona duidelijke beperkingen gaf. Het resultaat vormt dan ook een mooie basis om op door te bouwen en zo adequaat biodiversiteit te positioneren in de afwegingen die gemaakt worden bij de (voorbereidingen van) werkzaamheden van waterschap Scheldestromen”, aldus Evert Swart, programmamanager duurzaamheid bij waterschap Scheldestromen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.