Verbetering 7 kunstwerken Noord-Holland

Projectgegevens

Periode: oktober 2018 - augustus 2022
Opdrachtgever: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)
Betrokken Tauw-adviseurs:

  • Floris Eenink 
  • Anton van Essen 
  • Renze Haitsma

Opdrachtomschrijving

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) heeft 7 sluizen langs de Markermeerdijk afgekeurd vanuit waterveiligheid. Deze moeten versterkt worden. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft hiervoor de verkenningsfase, planuitwerkingsfase en uitvoeringsfase als één opdracht aanbesteed. Tauw vormt samen met Friso-Civiel een aannemerscombinatie om deze sluizen te versterken (TFC). De verkenningsfase, planuitwerkingsfase en uitvoeringsfase (deze laatste liep van voorjaar 2021 tot zomer 2022) zijn inmiddels afgerond. 

Werkzaamheden Tauw:

  • Bepalen van kansrijke alternatieven per sluis
  • Ontwikkelen voorkeursalternatief per sluis
  • Opstellen Projectplannen Waterwet en m.e.r. beoordeling
  • Ontwikkelen van definitief ontwerp (DO) en uitvoeringsontwerp (UO) per sluis
  • Conditionerende onderzoeken en vergunningen
  • Stakeholdermanagement
  • Kostenramingen, planning en risicobeheersing

 

Samenwerking tijdens het project

Het project wordt gekenmerkt door een goede samenwerking tussen HHNK en Tauw/Friso-Civiel. Zowel HHNK als Tauw werkt met een IPM-team waarbij ook de rolhouders onderling elkaar goed weten te vinden. Zo is bijvoorbeeld ook wekelijks een technisch overleg en een overleg tussen de omgevingsmanagers.
In het eerste jaar van het project werkten we elke maandag als projectteam samen op het kantoor van HHNK. Na invoering van de coronamaatregelen is deze samenwerking in digitale vorm op een goede manier doorgegaan. Vanaf de start van het project beginnen we elke maandag 10.00u met een gezamenlijk overleg. Hierin bespreken we de resultaten van de week ervoor en de planning voor de komende week.

 

Resultaat

Tauw heeft per sluis verschillende kansrijke oplossingen tegen elkaar afgewogen en beoordeeld op haalbaarheid, betaalbaarheid en effecten op de omgeving. Het resultaat van de verkenningsfase is een vastgesteld en onderbouwd voorkeursalternatief per sluis. Hierbij is door intensief stakeholdermanagement de inbreng van diverse partijen meegenomen.  

In de planuitwerkingsfase heeft Tauw het voorkeursalternatief vertaald naar een definitief ontwerp (DO) per sluis. Ook het ruimtelijk-procedurele spoor is samen met gemeenten en provincie Noord-Holland doorlopen. Dit betekent dat de projectplannen waterwet, vergunningen en m.e.r. beoordelingen uitgevoerd en goedgekeurd zijn. De meerwaarde van samenwerking met Friso Civiel bleek opnieuw toen de sluizen geïnspecteerd (en drooggezet) moesten worden. Dit heeft waardevolle informatie en beperking van risico’s voor de uitvoeringsfase opgeleverd.

 "Door aan de voorkant te investeren in de samenwerking ervaar ik onderling vertrouwen tussen TAUW en HHNK. TAUW gaat samen met ons voor één doel, namelijk het versterken van de kunstwerken", aldus de Omgevingsmanager van HHNK.

 Eindresultaat is dat de 7 sluizen de komende 100 jaar weer veilig zijn. 

 

Wilt u meer weten over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs!