Verbreding InstandhoudingsAdvisering (VIA)

Rijkswaterstaat (RWS) heeft een belangrijke beheertaak waar het gaat om het beheer van rijkswegen, -waterwegen en –watersystemen. Om hieraan invulling te geven is het van wezenlijk belang dat RWS op de hoogte is van de staat van onderhoud van de objecten in haar areaal in deze netwerken. In opdracht van RWS GPO heeft Tauw daarom in de periode 2014 tot en met 2016 een groot aantal risicogestuurde instandhoudingsplannen opgesteld.

Het doel van een instandhoudingsplan is om een risicogestuurde inschatting te maken van welk onderhoud de komende jaren noodzakelijk is en wat de bijbehorende kosten zijn.

Het is voor RWS een basisbehoefte om landelijk met een uniforme en risicogestuurde aanpak (onderhouds)maatregelen te programmeren en ook integraal op de markt te brengen. Op basis van risico’s die beheerst moeten worden om de objecten in het areaal duurzaam in stand te houden, moet bij RWS intern aanspraak gemaakt kunnen worden op het budgettair kader en de beschikbare capaciteit. Daarom worden geadviseerde beheermaatregelen geprogrammeerd om zo regionaal en landelijk een afweging te kunnen maken voor welke maatregelen budget wordt toegekend en wanneer.

Met dit project wordt beoogd om op landelijk niveau eenmalig volgens een uniforme risicogestuurde wijze Instandhoudingplannen op te stellen dat als basis voor de meerjarige onderhoudsprogrammering van de betreffende objectcategorieën dient. De IHP’s geven inzicht in object- en areaalgegevens, de van toepassing zijnde kaders, de functie en prestatie-eisen, de huidige toestand, het initiële risiconiveau en een onderbouwing voor een risicogestuurde instandhouding. Het IHP vormt daarbij het vertrekpunt in de keten van werkzaamheden waarbinnen RWS het beheer en het onderhoud organiseert, zijnde de prioritering, budgettering en planning.

Instandhoudingsplannen

Binnen deze opdracht heeft Tauw zo’n 150 instandhoudingsplannen (IHP's) opgesteld. Deze plannen gelden voor alle (landelijk gezien) weginfra, oevers, damwanden en uiterwaarden aan de RWS-wateren en de geluidswerende voorzieningen, geleideconstructies en verkeersportalen op de RWS-wegen. Ook voeren we op nationale schaal, selectief inspecties uit en stellen we verbeter- en renovatierapportages op.
De Instandhoudingsplannen worden opgesteld aan de hand van de FMECA-methodiek: een risicogestuurde aanpak van beheer en onderhoud. Prioritering van de risico’s vind plaats op basis van de bijgeleverde bedrijfswaarden en per element (op basis van NEN 2767-decompositie). De risico’s worden gescoord en de maatregelen worden benoemd per element.

Dienst informatievoorziening

Onderdeel van het project is het opzetten en onderhouden van de Dienst informatievoorziening. Deze DIV beheert de data die nodig zijn voor het aanmaken, beheren en distribueren van de instandhoudingsplannen. Daarnaast levert de DIV de gegevens uit deze Instandhoudingsplannen in dataformat, waardoor alle Objectinformatie, in database-vorm, beschikbaar is voor de opdrachtgever en aannemer. Verder is de DIV ook bedoeld voor het leveren van de doorsnedes uit database ten behoeve van de invoer in de normkostensystematiek van Rijkswaterstaat en de invoer van maatregelen aan het systeem RUPS (Rijkswaterstaat Uniform ProgrammeringsSysteem).

TRIMS

Hiervoor gebruikt Tauw wij ons risicogestuurd informatie model (TRIMS), ontwikkeld in een Relatics omgeving. Met TRIMS verzamelen en structureren de objectinformatie en maken wij deze herleidbaar door van elk object een decompositie te maken. Vervolgens bepalen wij van elk object de risico’s, gericht op het functioneren, op grond waarvan we het onderhoud prioriteren. 
De kracht van TRIMS is:

  • Flexibiliteit waardoor maatwerk voor ieder project of objecttype geleverd wordt
  • Efficiëntie door het gebruik van standaard en project specifieke bibliotheken

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.