Dijkverbetering Standhazensedijk

Projectgegevens:

Periode: november 2021 – heden

Opdrachtgever: Waterschap Brabantse Delta

Betrokken adviseurs: 

 • Gustav Egbring
 • Lucy Talens
 • Renate van Bemmelen
 • Danny Boogert

Over het project

De Standhazensedijk te Drimmelen (onderdeel van dijktraject 34-1) voldoet niet aan de nieuwe strengere normen voor de waterveiligheid. Het deel van de Standhazensedijk in deze versterkingsopgave is 730 m. Voor dit deel van de Standhazensedijk is op korte termijn een dijkversterking nodig.

Sinds 2017 zijn aan de binnenzijde van de dijk zandmeevoerende wellen in de teensloot waarneembaar. Bij hogere buitenwaterstanden kunnen deze wellen uitgroeien tot pipes, waardoor de dijk mogelijk kan bezwijken. De piping-problematiek is beheersbaar, maar verbetering is nodig om te voorkomen dat er te grote pipes onder de dijk ontstaan.

 

Samenwerking tijdens het project

We werken via een nauwe samenwerking, waarin het waterschap en TAUW+RPS gezamenlijk aan de producten werken en daarmee snel tot resultaat kunnen komen. Iets waar het project om vraagt. Door een vlotte samenwerking met korte lijnen en door snel te schakelen met het waterschap, technisch adviesteam en het HWBP, is het gelukt om dit proces binnen de daarvoor opgestelde planning en begroting te doorlopen.De uitvoering van de dijkverbetering staat gepland voor na 1 april 2023.

In de planuitwerkingsfase heeft TAUW, op basis van het VKA, het projectplan Waterwet (PPWW) en de Milieueffectrapportage (MER) opgesteld. Hiermee zorgden we ervoor dat procedures snel konden worden doorlopen en we in 2023 de realisatiefase in kunnen. Het VKA is in samenwerking met het waterschap en onder toeziend oog van het technisch adviesteam en Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) uitgewerkt tot een VO+. Daarna is de overeenkomst opgesteld ter voorbereiding van het bouwteam met een aannemer en zijn de contractdocumenten opgesteld ter voorbereiding van de realisatiefase.

In de planuitwerkingsfase zijn de volgende werkzaamheden opgepakt door TAUW:

 • Vergunningen (opstellen m.e.r. en projectplan Waterwet)
 • Ondersteuning in het omgevingsmanagement
 • Conditionering (natuurtoets incl. (actualisatie) voortoets, (nader) bodem-, water- en verhardingsonderzoek, bureauonderzoek archeologie en cultuurhistorie)
 • Duurzaam GWW-sessies (met Ambitieweb) 
 • Advies over hinder en veiligheid & gezondheid
 • SSK-ramingen (VKA en VO)
 • Ondersteuning in het contractmanagement

 

Resultaat van dit project?

We werken via een nauwe samenwerking, waarin het waterschap en TAUW+RPS gezamenlijk aan de producten werken en daarmee snel tot resultaat kunnen komen. Iets waar het project om vraagt. Door een vlotte samenwerking met korte lijnen en door snel te schakelen, is het gelukt om dit proces binnen de daarvoor opgestelde planning en begroting te doorlopen. Het Voorkeursalternatief (VKA) is op 2 augustus 2022 door het waterschap vastgesteld.

 

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.