Verkenning dijkverbetering Standhazensedijk

Projectgegevens:

Periode: november 2021 – augustus 2022

Opdrachtgever: Waterschap Brabantse Delta

Betrokken adviseurs: 

  • Gustav Egbring
  • Lucy Talens
  • Renate van Bemmelen

Over het project

De Standhazensedijk te Drimmelen (onderdeel van dijktraject 34-1) voldoet niet aan de nieuwe strengere normen voor de waterveiligheid. Het deel van de Standhazensedijk in deze versterkingsopgave is 730 m. Voor dit deel van de Standhazensedijk is op korte termijn een dijkversterking nodig.

Sinds 2017 zijn aan de binnenzijde van de dijk zandmeevoerende wellen in de teensloot waarneembaar. Bij hogere buitenwaterstanden kunnen deze wellen uitgroeien tot pipes, waardoor de dijk mogelijk kan bezwijken. De piping-problematiek is beheersbaar, maar verbetering is nodig om te voorkomen dat er te grote pipes onder de dijk ontstaan.


Samenwerking tijdens het project

TAUW heeft samen met RPS en waterschap Brabantse delta de verkenningsfase van deze dijkverbetering doorlopen. Gezamenlijk is in een trechteringsproces van (kansrijke) bouwstenen tot kansrijke alternatieven toegewerkt naar een Voorkeursalternatief (VKA). Dit VKA diende recht te doen aan verschillende belangen zoals waterveiligheid, duurzaamheid, wonen, werken, natuur en de verantwoorde inzet van maatschappelijke gelden.

Resultaat van dit project?

We werken via een nauwe samenwerking, waarin het waterschap en TAUW+RPS gezamenlijk aan de producten werken en daarmee snel tot resultaat kunnen komen. Iets waar het project om vraagt. Door een vlotte samenwerking met korte lijnen en door snel te schakelen, is het gelukt om dit proces binnen de daarvoor opgestelde planning en begroting te doorlopen. Het Voorkeursalternatief (VKA) is op 2 augustus 2022 door het waterschap vastgesteld.

 

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.