Verkenning Oostvaardersoevers

Projectgegevens:

Periode: juli 2019 - november 2021

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat

Betrokken adviseurs: 

 • Sybren Boukema
 • Wieger van Weelden
 • Maartje van Ravesteijn
 • Esther van Rosmalen
 • Gerrit-Jan Schraa

 

Over het project

Het Markermeer, de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen zijn van cruciaal belang voor grote aantallen vogels en vissen die hier permanent leven of er een tussenstop maken op hun trekroutes. Voor de natuur zou het zeer gunstig zijn als in dit gebied – de ‘Oostvaardersoevers’ – een verbinding tussen deze natuurgebieden met een grootschalige, geleidelijke overgang tot stand komt. Op dit moment kunnen de gebieden niet goed van elkaar profiteren. Dit komt doordat ze van elkaar gescheiden zijn door de Oostvaardersdijk.

Rijkswaterstaat heeft TAUW en Sweco in 2019 de opdracht gegeven voor de verkenningsfase van Oostvaardersoevers. In deze verkenning zijn drie alternatieven voor de verbinding ontwikkeld en onderzocht op doelbereik, milieuaspecten en haalbaarheid. TAUW en Sweco hebben de volgende werkzaamheden uitgevoerd c.q producten opgesteld:

 • Diverse verdiepende (ecologische) onderzoeken
 • Milieueffectrapport (MER) en Voortoets Natuurbeschermingswet
 • Notitie Voorkeursalternatief
 • Ondersteuning bij het omgevingsmanagement
 • Duurzaamheidsadvies
 • Veiligheidsadvies
 • Kosteneffectanalyse (KEA)
 • Kostennota en kostenraming


Samenwerking tijdens het project

Bij de uitvoering van bovenstaande werkzaamheden is samengewerkt met de betrokken partijen in de regio. Dit zijn: Rijkswaterstaat, provincie Flevoland, gemeenten Lelystad en Almere, Waterschap Zuiderzeeland, Staatsbosbeheer en Stichting Het Flevo-landschap

Er is samengewerkt in ‘sprints’ van enkele maanden en sprintreviews (met de SCRUM-methodiek), in verschillende werksessies (o.a. charettes), een klankbordgroep en in wekelijkse overleggen (strategisch team).

Resultaat van dit project?

De verschillende door TAUW en Sweco uitgevoerde onderzoeken en opgestelde rapportages hebben veel nieuwe inzichten opgeleverd. Bijvoorbeeld dat een luwe en ondiepe zone op de plek waar het water vanuit de Oostvaardersplassen en/of Lepelaarplassen het Markermeer in komt, essentieel is om een geschikt overgangsgebied (gradiënt) te kunnen laten ontstaan. Op basis van de inzichten vanuit de beoordeling van de alternatieven op doelbereik, milieueffecten en haalbaarheid zijn principekeuzes gemaakt en is het Voorkeurseindbeeld (VKE) en Voorkeursalternatief (VKA) samengesteld.

De verkenning is conform planning doorlopen en afgerond. Naar verwachting is dat het VKA eind 2021 / begin 2022 wordt vastgesteld door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Daarna start de volgende fase, de planuitwerking. In de planuitwerking wordt het voorkeursalternatief in meer detail uitgewerkt.

“Het project is, ondanks vele wijzigingen en nieuwe inzichten conform gestelde eisen en geldende voorschriften naar tevredenheid uitgevoerd en afgerond. De werkzaamheden zijn in goed overleg en binnen de gestelde kwaliteitseisen, planningen en budgetten uitgevoerd. De technische en organisatorische kennis en vaardigheden van de Tauw- en Sweco-betrokkenen waren ruimschoots voldoende om het werk tot tevredenheid af te wikkelen.” – Frank Hoogenboom, contractmanager Rijkswaterstaat 

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.