Vervangen damwanden en baggeren watergangen

In opdracht van provincie Overijssel heeft Tauw duurzaamheidscriteria opgesteld voor het vervangen van damwanden en het baggeren van watergangen, met als doel om het begrip duurzaamheid mee te nemen als kwaliteitscriterium in prestatiecontracten (als onderdeel van de EMVI). Bij het opstellen van de duurzaamheidscriteria is gebruik gemaakt van het Duurzaamheidskompas.

Allereerst zijn zowel baggerwerkzaamheden als het vervangen van damwanden opgedeeld in verschillende fasen en componenten. Daaraan zijn vervolgens verschillende (groepen) duurzaamheidscriteria toegekend. Bij het vaststellen van de criteria werd nagegaan of, en zo ja, welke wegingsfactoren moesten worden toegekend aan de criteria. Nadat een lijst van criteria was opgesteld, werd de toetssystematiek verder uitgewerkt: per criterium werd een omschrijving gemaakt van de score (goed, matig of minimaal) op betreffende criterium.

De bedoeling is dat de toetsingssystematiek (Duurzaamheidskompas) aangeleverd wordt aan partijen die zich inschrijven voor projecten van de provincie. Op basis van de beschrijvingen in de uitwerking kunnen inschrijvers keuzes maken ten aanzien van het te gebruiken materiaal, materieel en personeel om tot een zo duurzaam mogelijke inschrijving te komen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.