Vervanging waste manager Akzo Nobel Deventer

In november 2011 is Tauw benaderd om per direct de zeer ervaren waste manager van Akzo Nobel Deventer te vervangen. Op deze locatie worden zogeheten polymer chemicals geproduceerd. Tevens is hier een groot R&D laboratorium gevestigd.

De opdracht omvatte de volgende taken:

  • Het verzorgen van diverse aanvragen van Evoa-vergunningen voor de export van gevaarlijke afvalstoffen naar buitenlandse afvalverwerkers
  • Het inwerken van een medewerkster, zodat zij in de toekomst deze Evoa-vergunningen zelfstandig kan aanvragen
  • Het beoordelen van het bestaande afvalstoffenmanagement en het aandragen van verbetervoorstellen
  • Het aandragen van verbetervoorstellen voor de afzet van de vrijkomende afvalstoffen

De eerste prioriteit betrof het opnieuw verkrijgen van alle noodzakelijke vergunningen voor de afvoer naar buitenlandse verwerkers van gevaarlijk afval. Samen met de Akzo Nobel medewerkster is het gelukt om tijdig alle vergunningen te verkrijgen, zodat de continuïteit van de afvoer gewaarborgd kon worden. Gelijktijdig is de medewerkster ingewerkt in de materie, zodat zij in de toekomst deze werkzaamheden zelfstandig kan uitvoeren.

De beoordeling van het bestaande afvalstoffenmanagement heeft geleid tot voorstellen voor enkele wijzigingen waaronder het advies om over te gaan tot de aanschaf van een integraal afvalstoffenadministratie en -registratie. Dit laatste om een veel beter inzicht (en overzicht) te krijgen in alle documenten (waaronder afvalstoffenkaarten, interne opdrachten, etiketten, transportdocumenten en de koppeling met de financiële administratie) en het beheer hiervan. Daarnaast is door dit systeem het veel eenvoudiger om de kwartaalrapportages te maken. Akzo Nobel Deventer is met de voorstellen aan de slag gegaan en naar verwachting zal dit najaar het nieuwe administratieve systeem in gebruik nemen.

Voor de afzet van de afvalstoffen zijn aanbevelingen gedaan om de afzet van de niet gevaarlijke afvalstoffen opnieuw aan te besteden. Daarnaast zijn voor de twee grootste afvalstromen aanbevelingen gedaan voor preventiemaatregelen of optimalisaties die tot substantiële kostenreducties kunnen leiden. Deze voorstellen zijn opgenomen in het Dynamo-project (o.a. eco-efficiëntie programma binnen Akzo Nobel) voor de locatie Deventer en zullen dit najaar met de betreffende afdelingen worden opgepakt. Voor een reststof is de onderbouwing geleverd dat deze in de nabije toekomst als bijproduct kan worden afgezet.  Een bijproduct wordt niet aangemerkt als een afvalstof en kan als normaal product worden verhandeld."

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.