Vuurwerkshow Koningsdag - effecten op broedvogels - Sloterpark Amsterdam 30 april 2014

In 2013 is met succes bezwaar gemaakt tegen het afsteken van vuurwerk op Koninginnedag. De vuurwerkshow in het Sloterpark in Amsterdam is toen niet doorgegaan. Volgens het ministerie van Economische Zaken was onvoldoende aangetoond dat het vuurwerk geen negatieve effecten had op broedende vogels.

Om te voorkomen dat ook op Koningsdag 2014 het vuurwerk niet door kan gaan heeft de gemeente Amsterdam Tauw gevraagd om de consequenties van natuurwetgeving voor het afsteken van vuurwerk in beeld te brengen.

Omdat de vuurwerkshow alle aandacht had van bezwaarmakers heeft de ecoloog van Tauw eerst contact gezocht met het bevoegd gezag (RVO) om de methode van het onderzoek te bespreken. Op deze manier hebben we de kwaliteit zoveel mogelijk geborgd. Het bevoegd gezag gaf aan dat zij een zone van 300 meter rondom de afsteeklocatie van het vuurwerk hanteren waarbij verstoring van broedvogels niet uit gesloten kan worden. Deze afstand van 300 meter is een aanname en gebaseerd op onderzoek naar afzonderlijke effecten van licht en geluid op broedvogels. Er is namelijk nauwelijks onderzoek gedaan naar het directe effect van vuurwerk op broedvogels en effecten zijn nog nooit gemonitoord.

Na het eerste veldbezoek bleek dat er ook vogels broeden binnen een zone van 150 tot 300 meter van de afsteeklocatie. Op basis van deze waarnemingen zou het vuurwerk niet door kunnen gaan. Tauw heeft echter voldoende weten te onderbouwen dat effecten voor broedvogels ook binnen de 150 tot 300 meter zone niet worden verwacht. Het bevoegd gezag heeft daarop besloten dat de vuurwerkshow door kon gaan op voorwaarde dat er gemonitoord wordt. In de vroege ochtend na de vuurwerkshow zijn de eerder aangetroffen broedvogels opnieuw gemonitoord. Geconcludeerd is dat er geen zichtbare verstoring is opgetreden. Nesten waren nog steeds bezet, of jongen waren uitgevlogen en werden in de omgeving van het nest waargenomen. Tauw hoopt om ook op andere vuurwerklocaties en evenementen broedvogels te kunnen monitoren. Alleen op deze manier krijgt de vuurwerkbranche en ook het bevoegd gezag inzicht in de mogelijkheden en beperkingen voor het afsteken van vuurwerk in het broedseizoen.

Rapportage: effect vuurwerkshow op broedvogels

Download

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.