Warmte- koudevoorziening Strandeiland

Projectgegevens

Periode: 2021
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Betrokken Tauw adviseurs:

  • Henberto Remmerts  
  • Amber Snellenburg

Opdrachtomschrijving

Voor de gebiedsontwikkeling van Strandeiland is de gemeente Amsterdam voornemens om een warmte- /koudevoorziening aan te leggen voor ongeveer 8.000 woningen en 120.000 m2 bruto-oppervlak voorzieningen. In het kader van deze ontwikkeling en transformatie, het programma aardgasvrij en de duurzaamheidsambities van de gemeente Amsterdam is een onderzoek gedaan naar de meest duurzame en passende warmte- koudevoorziening. Een collectief lage temperatuurnet (bronnet) van ca. 15-20°C is door gemeente Amsterdam vastgesteld als het meest duurzaam en kosten efficiënt voor de genoemde gebieden. TAUW vervulde in de voorbereiding van de aanbesteding de rol van contractmanager. De opdracht van TAUW bestond uit:

  • Het opstellen van een inkoopstrategie waarin de scope van de inkoop is vastgesteld, een afweging is gemaakt in aanbestedingsvarianten, samenwerkings- en contractvorm, analyse van de kennis en kunde van de markt inclusief capaciteit en potentiële partijen en de projectorganisatie. Hierbij specifiek gekeken naar een InnovatiePartnership, DMFMO-contract en een concessieovereenkomst,
  • Het uitvoeren van een marktverkenning inclusief twee marktconsultaties (live en online). In de marktconsultatie werd in eerst instantie informatie opgehaald om hiermee de inkoopstrategie vorm te geven en in de tweede consultatie zijn de aannames en conclusies van de inkoopstrategie getoetst.
  • Het uitvoeren van verschillende risicoanalyses middels de RISMAN-methode. Risicoanalyse over de gehele breedte van het project, risicoanalyse met focus op het contract- en aanbestedingsdossier, een risicoanalyse op gebied van de restwaardebepalingen in het contract. Hierbij zijn per risicoanalyse de belangrijkste stakeholders uitgenodigd.
  • Het opstellen van een concessiecontract, selectieleidraad en gunningsleidraad.

Samenwerking

Gedurende het project is er een intensieve samenwerking opgebouwd tussen de gemeente en de adviseurs van TAUW. De samenwerking bestond onder andere uit regelmatige afstemmingen in het projectteam en het vroegtijdig delen en bespreken van concepten om de producten tot stand te brengen. Daarnaast ondersteunde TAUW de gemeente bij verschillende vraagstukken om dit project ook binnen de gemeentelijke organisatie verder te brengen.

Resultaat

Binnen dit project zijn verschillende resultaten behaald. Zo is er een gedragen inkoopstrategie vastgesteld, is er inzicht verkregen in het risicoprofiel van het project en is er een aanbestedingsdossier opgesteld waarmee een concessieovereenkomst voor 30 jaar aangegaan wordt.

 

Heeft u een vraag over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.