Waterbodemonderzoek verdieping Nieuwe Waterweg

18 februari 2020

Projectgegevens


Periode:
 juli 2014 - oktober 2019
Opdrachtgever: Havenbedrijf Rotterdam N.V.
Betrokken Tauw-adviseurs:

  • Remco Pikaar
  • Saskia Buijs
  • Malou van Meer
  • Rudmer Stoel

Wat was de projectopdracht tijdens het project?

Het Havenbedrijf Rotterdam investeert in de revitalisering van de bestaande havengebieden. Het verdiepen van de Nieuwe Waterweg, Botlekhaven en de 2e Petroleumhaven is hierbij van essentieel belang voor de gewenste bereikbaarheid van grotere schepen in de Botlek.

Tauw heeft hiervoor de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Een gebiedsdekkend milieukundig onderzoek conform de NEN5717 en NEN5720
  • Geofysisch/-technisch onderzoek naar de hydraulische eigenschappen van aanwezige kleilagen
  • Grondstromenplan
  • Vergunningen en meldingen (afzet van de baggerspecie, melding Besluit lozen buiten inrichtingen, melding Besluit bodemkwaliteit)
  • Uitvoeringsbegeleiding bestaande uit milieukundige begeleiding (MKB) bij het baggeren van de sterk verontreinigde baggerspecie (ruim 100.000 m3)
  • Monitoring van de verspreiding van de toegepaste baggerstromen op Loswal Noordwest op de Noordzee

Hoe ging de samenwerking?

De samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam is prima verlopen; vanuit het raamcontract werken we al intensief en op een constructieve manier samen. Een van de kerntaken van het Havenbedrijf Rotterdam is de duurzame ontwikkeling, beheer en exploitatie van de haven. Vanuit die rol beschikt het Havenbedrijf Rotterdam over veel gebiedskennis. Ook Tauw heeft veel kennis over het Rotterdamse havengebied. Dié combinatie en de (fysieke) korte lijnen vormde de basis voor een goede samenwerking.   

Van beiden kanten vroeg het project om flexibiliteit en 100% inzet. Verder heeft een strakke projectbeheersing (vanuit een vast projectteam met een specifieke, duidelijke systematiek voor de beheersing van alle veld- en analysedata) dit project voor zowel opdrachtgever als voor Tauw tot een succes gemaakt.

Wat is het resultaat van het project?

Het waterbodemonderzoek dient als milieuhygiënische verklaring voor maar liefst 7,5 miljoen kuub baggerspecie bij toepassing in het kader van het Besluit bodemkwaliteit (verwerking; hergebruik, bewerken of storten).

De enorme omvang van het waterbodemonderzoek was ook voor het Havenbedrijf Rotterdam bijzonder. Het was fijn om met een professioneel bedrijf zoals Tauw hierin op te trekken!” 

Edwin Hupkes, projectmanager Havenbedrijf Rotterdam

Wilt u meer weten over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs!