Waterkeringbeheerplan Noorderzijlvest

Bron afbeelding: WS Noorderzijlvest

Projectgegevens:

Periode: oktober 2018 - maart 2019
Opdrachtgever: Waterschap Noorderzijlvest
TAUW projectmanager: Renate van Bemmelen, Klaas Hoomans, Martine Brinkhuis

Opdrachtomschrijving

Het waterschap Noorderzijlvest borgt de waterveiligheid in het beheergebied van het waterschap. Het beleid en beheer voor de kerntaak waterkeringen is vastgelegd in het Waterkeringbeheerplan. Het huidige plan dateert van 2010-2015 en is grondig aan vernieuwing toe.

Aanleidingen om het waterkeringbeheerplan 2010-2015 te actualiseren zijn o.a. de voorbereiding van de wijziging van de Waterwet in de Omgevingswet per 1 januari 2021 en de nieuwe veiligheidsnormen van overschrijdingskans naar overstromingskans. Maar ook de uit te voeren nieuwe beoordeling en aanmelding van versterkingsmaatregelen bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), de regionale dijkversterkingen Lauwersmeerdijk en Eemskanaalkade en overige regionale keringen, waaronder ook die langs de waterbergingsgebieden.

 

 

De samenwerking tijdens het project

De opdracht kwam 1 op 1 van het Waterschap binnen. In een eerste inventarisatie zijn de diverse onderliggende nota’s, beleidsstukken en programma’s en hun onderlinge verhoudingen in beeld gebracht. In twee interviewrondes met de waterkeringbeheerders, beleidsmakers en andere intern belanghebbenden van het waterschap is in kaart gebracht wat de verandering behelst. Vervolgens zijn de uitgangspunten geïnventariseerd. Door één aanspreekpunt vanuit het waterschap werd de consensus bewaakt en werden knopen doorgehakt. Het waterschap was tevreden over de communicatie en de klantvriendelijkheid van TAUW.

 

Het resultaat

Het nieuwe Waterkeringbeheerplan geeft aan welke doelen het waterschap op waterveiligheid nastreeft en welke acties en opgaven er liggen voor de komende jaren. Het plan geeft tevens overzicht in welke documenten het beleid en de regelgeving is terug te vinden. Daarmee kan het Waterschap weer jaren vooruit.

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.