Watervergunning Burger Zoo

Burgers Zoo, gelegen midden op de Veluwe in Arnhem, is een modern dierenpark waar dieren zo natuurlijk mogelijk leven. Binnen het dierenpark zijn zowel traditionele dierenverblijven als grootschalig nagebouwde leefgebieden aanwezig. In de leefgebieden, ook wel ecodisplays genoemd, zijn dieren en plantensoorten samengebracht, waardoor flora en fauna zo realistisch mogelijk wordt nagebootst. Voorbeelden van leefgebieden zijn de Safari en Bush.

Voor diverse doeleinden binnen Burgers Zoo, zoals drinkwater en leefwater voor dieren en vochtopname van planten is goede, hoogwaardige kwaliteit water vereist welke alleen uit regenwater, grondwater en leidingwater verkregen kan worden. Het regenwater op de locatie, met name afkomstig van daken binnen Burgers Zoo, wordt al grotendeels opgevangen en verbruikt in het tropische gedeelte (Burgers’ Bush). Omdat de hoeveelheid regenwater onvoldoende is om het volledige watersysteem te vullen wordt tevens grondwater en leidingwater verbruikt.

Om het verbruik van leidingwater te reduceren heeft Burgers Zoo haar grondwateronttrekkingsdebiet verhoogd. Om dit te kunnen realiseren heeft Burgers Zoo aan Tauw opdracht gegeven om de vergunning in het kader van de Waterwet voor het onttrekken van grondwater te verzorgen. Deze vergunning is door Tauw bij de provincie Gelderland aangevraagd.

De werkzaamheden bestonden uit:

  • Het opstellen van de aanvraag Waterwetvergunning;
  • Het samen met Burgers Zoo verzamelen van de specifieke benodigde input;
  • Het voeren van (voor)overleg met de provincie Gelderland;
  • Het tegenlezen van de verleende beschikking
  • Het uitvoeren van de voor de aanvraag benodigde onderzoeken, te weten een effectrapportage grondwateronttrekking en waterbesparingsplan

De inspanning van zowel Tauw als Burgers Zoo hebben geleid tot een passende grondwateronttrekkingsvergunning voor Burgers Zoo.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.