Zicht op Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

18 februari 2020

Projectgegevens


Periode:
 2018 - 2019
Opdrachtgever: Een klant in de productiesector
Betrokken Tauw-adviseurs:

  • Albert Brouwer
  • Hielke van den Berg 
  • Martin van den Berg 

Wat was de opdracht?

Door handhaving op het Activiteitenbesluit ten aanzien van de verplichtingen op het gebied van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS), merken we dat bedrijven zich afvragen welke stoffen binnen hun inrichting onder ZZS vallen en hoe zij de uitstoot ervan naar water en lucht kunnen minimaliseren. In 2018 zijn wij bijvoorbeeld door een klant in de productiesector benaderd om deze vraag te beantwoorden.

In het Activiteitenbesluit is bepaald dat bedrijven emissies van ZZS zoveel mogelijk moeten voorkomen. Wanneer dat niet mogelijk is, dan moet de uitstoot van ZZS zoveel mogelijk beperkt worden (minimalisatieplicht). Elke 5 jaar dient onderzocht te worden hoe emissies verder verlaagd kunnen worden. Deze onderzoeksplicht geldt bovenop de gestelde grenswaarden voor emissies.

Hoe ging de samenwerking tijdens het project?

Tauw-adviseur Albert Brouwer vertelt:

‘Aangezien dit een productiebedrijf betrof, was het een uitdaging om helder te krijgen welke stoffen binnen het bedrijf aanwezig waren. Het gaat bij ZZS namelijk niet alleen om de grondstoffen, producten en hulpstoffen die nodig zijn voor de productie van het beoogde product, maar ook om de bijproducten en stoffen die ontstaan tijdens het productieproces. Denk bijvoorbeeld aan dioxinen die bij een verbrandingsproces kunnen ontstaan. Hierdoor hebben we veel kennis nodig van het proces dat onze klant uitvoert, de aanwezige stoffen en de chemische reacties die kunnen plaatsvinden tijdens het proces. Om goed zicht op te krijgen op het proces is nauwe samenwerking met de klant noodzakelijk. Hiervoor zijn we meerdere malen op bezoek geweest op de site. De verkregen kennis combineren we met onze ervaring in het werkveld en met onze kennis over de hieromtrent geldende wet- en regelgeving.’

Wat is het resultaat van het project?

We hebben de klant een nauwkeurig en volledig inzicht kunnen geven in welke stoffen ZZS zijn, waar ze gebruikt worden of juist ontstaan tijdens het productieproces. Ook hebben wij de ZZS gekwantificeerd en middels verspreidingsberekeningen inzicht gegeven in de emissies van ZZS. Daarnaast hebben we een advies opgesteld voor de mogelijke minimaliseringsopties, waar het bedrijf zelf mee aan de slag kan. Met het opgeleverde rapport heeft het bedrijf aan kunnen tonen dat zij voor de komende 5 jaar aan haar minimalisatieplicht heeft voldaan.

 

Wilt u meer weten over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs!