Zwartewaterallee: transformatie kantoor naar 88 woningen

Gerelateerde thema's: Duurzame stedelijke ontwikkeling

Projectgegevens:

Periode: 9 januari 2023 – 9 mei 2023

Opdrachtgever: Woningcorporatie ZWZ

Betrokken TAUW specialisten:

  • Marten Hoekstra
  • Suzanne Swenne

Aan de Zwartewaterallee 14 in Zwolle transformeert Woningcorporatie SWZ het huidige kantoorpand naar 88 sociale huurwoningen. Deze ontwikkeling vindt plaats onder de Stimuleringsregeling flex- en Transformatiewoningen, waarmee woningen versneld beschikbaar worden gemaakt voor onder andere ontheemde Oekraïners, mensen met een verblijfvergunning en anderen die met spoed een woning zoeken.

Voor een dergelijk transformatieproject met bestemmingswijziging zijn verschillende milieuonderzoeken en vergunningsaanvragen vereist. TAUW is gevraagd hierin te adviseren en dit belangrijke voorbereidende werk op zich te nemen, waarbij een tijdige oplevering cruciaal was voor het slagen van dit project.

De oplossing

SZW en TAUW hebben een gezamenlijke doel gesteld - een snel en kwalitatief goede RO-procedure die in één keer door het bevoegd gezag wordt geaccepteerd. Daardoor verliep de samenwerking vanaf dag één als een geoliede machine. SWZ had het vertrouwen in de expertise van TAUW waardoor wij als adviseurs de ruimte kregen om te doen wat nodig was om de planologische procedure te doorlopen.

De samenwerking werd gestructureerd door een gezamenlijke projectstartup, een tweewekelijks kernteamoverleg en periodieke samenwerkdagen. We werkten zowel digitaal als fysiek.

Wat heeft TAUW gedaan?

  • Uitvoeren van (het merendeel van) de milieuonderzoeken uitgevoerd waaronder de sturende thema’s bodem, stikstof, geluid en water.
  • Advies uitgebracht over de externe veiligheid, het mobiliteitsvraagstuk en bedrijven- en milieuzonering.
  • Advies uitgebracht over en meegeschreven aan de Ruimtelijke Onderbouwing van de bestemmingsplanwijziging en m.e.r.-aanmeldnotitie.

Het resultaat

Dankzij de snelle en doeltreffende samenwerking tussen SWZ, gemeente Zwolle en TAUW leverden we binnen één kwartaal alle benodigde milieuonderzoeken en notities op ten behoeve van de ruimtelijke procedure.  

Omdat zowel het ontwerp als de afstemming met de gemeente nog in de voorbereidende fase zat, lag de uitdaging in het tijdig vaststellen van de uitgangspunten zonder de manoeuvreerruimte van de architect en de aannemer in te perken. Door snel schakelen en een nauwe samenwerking tussen SWZ, architect, gemeente en TAUW konden we de onderzoeken in één keer goed opleveren en meenemen in de ruimtelijke procedure.

Wat zegt de opdrachtgever over dit project?

“Een compliment is wel op zijn plaats! Het is ons – TAUW en SWZ – gelukt om in een snelkookpan alle milieuonderzoeken én de gehele ruimtelijke onderbouwing met de benodigde kwaliteit op te leveren. Ondanks de onzekerheden en onbekendheden een voorspoedig RO-traject.” Richard Butter – Projectmanager SWZ”

 

Heeft u vragen over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.