ZZS-tool helpt brancheorganisatie toekomstgericht te werken

Gerelateerde thema's: Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS), Bodem

Projectgegevens:

Periode: januari 2020 - november 2021

Opdrachtgever: brancheorganisatie

Betrokken TAUW adviseurs: John van Tol, Floor Verhoeven

 

De opgave

Door de PFAS-crisis ontstond stagnatie in projecten in de branche van de opdrachtgever. Als belangenbehartiger voor de sector wil de opdrachtgever beter voorbereid zijn op het grootschalig aantreffen van nieuwe stoffen/ZZS en betrokken worden bij de ontwikkeling en implementatie van normen voor deze stoffen. Hiertoe werd de volgende opdracht verstrekt aan een samenwerkingsverband waarvan TAUW deel uitmaakte:

  • het voortschrijdend in kaart brengen van ZZS en potentiële ZZS, (p)ZZS, die in gebruikte producten en in grond en bagger aanwezig kunnen zijn;
  • de risico’s van deze ZZS voor de branche in kaart brengen.

 

De oplossing

In samenwerking met twee andere partijen heeft TAUW een screening uitgevoerd van de ZZS op de actuele ZZS-lijst, (p)ZZS-lijst en stoffenlijst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De lijsten zijn samengevoegd en vervolgens zijn de stoffen (ZZS) gescreend op relevantie voor de branche. Hierbij is naar de volgende aspecten gekeken:

  • Worden de stoffen in Nederland gebruikt? Zo ja, in welke mate?
  • Waarin zouden de stoffen aanwezig kunnen zijn: in producten, grond en/of bagger?
  • Wat zijn de risico’s van deze stoffen?


Op basis van de bevindingen is een onderverdeling gemaakt in stoffen die nu al relevant zijn voor de branche en vanuit wet- en regelgeving aandacht krijgen en stoffen die aanwezig kunnen zijn, waarvoor nu nog niet veel aandacht is maar waarvoor in de toekomst waarschijnlijk meer aandacht komt omdat ze bijvoorbeeld (verder) genormeerd zullen worden of bestaande normen aangescherpt zullen worden.
 

De samenwerking

TAUW heeft het project uitgevoerd met twee samenwerkingspartners. Vanuit de brancheorganisatie is voor het project een klankbordgroep samengesteld. Vanuit de klankbordgroep waren er meerdere belangen en wensen. Door middel van diverse sessies heeft afstemming plaatsgevonden tussen TAUW, de samenwerkingspartners en de klankbordgroep om tot een goede vormgeving van het eindproduct te komen. Vanwege corona heeft de afstemming volledig online plaatsgevonden.

De meerwaarde van TAUW in het project was de brede kennis over de verschillende milieucompartimenten (lucht, water en bodem). Daarnaast hebben onze specialisten, door hun brede ervaring en de brede klantenkring van TAUW, veel praktische kennis ingebracht met betrekking tot het gebruik en de bijbehorende risico’s van ZZS-houdende producten.

Resultaat van het project

Als eindresultaat is een ZZS-tool opgeleverd, bestaande uit een zogenaamde ZZS-watchlist (Excel-format), samen met een notitie met uitgangspunten en gemaakte keuzes. De ZZS-watchlist zal jaarlijks geactualiseerd worden door TAUW en partners, waardoor sprake is van een voortschrijdend, actueel overzicht, waarmee de branche zich kan voorbereiden op toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot de normering van en regelgeving rondom ZZS.

De ZZS-tool wordt door de brancheorganisatie gebruikt om de achterban te informeren en attenderen en levert waardevolle informatie op bij gesprekken met bevoegde overheden over de toekomstige regelgeving/normering rondom stoffen (ZZS).

  

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u een vraag over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.