30 ecologen

Met een groep van ruim 30 ecologen zijn wij één van de grootste Nederlandse bureaus op het gebied van natuur. Wij zijn zeer thuis op het gebied van de Flora- en faunawet, Boswet, Natuurbeschermingswet 1998, Natuurnetwerk Nederland (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur EHS), weidevogels, stadsecologie, natuurontwikkeling, Programma Aanpak Stikstof (PAS), beheerplannen, bomeninventarisaties, natuurvriendelijke oevers, waterkwaliteit, vismigratie en ecologisch toezicht in het veld. Onze expertise en ervaring reikt van soortgerichte veldonderzoeken en beheerplannen voor Natura 2000-gebieden tot inrichtingsvraagstukken en effectbeoordelingen van -vaak complexe- ruimtelijke ingrepen. Ook werken wij met ecologische modellen die vliegbewegingen van vleermuizen en vogels in kaart brengen en stellen wij beheervisies op voor doelmatig en kostenefficiënt beheer en onderhoud.
Ook ondersteunen wij u met bijvoorbeeld een bijenwijzer en adviseren en ontzorgen we op het gebied van festivals.

Meer informatie over de Nieuwe Wet Natuurbescherming vindt u hier. Er is ook een pagina met de meest gestelde vragen over dit onderwerp.

Integrale oplossingen

Doordat wij over een grote groep ecologen beschikken en zeer uiteenlopende expertises in huis hebben, is er altijd wel een deskundige voor u beschikbaar. De meerwaarde van onze ecologische dienstverlening schuilt in het feit dat wij in staat zijn integrale oplossingen te bieden; wij combineren onze uitgebreide ecologische kennis met andere vakgebieden als hydrologie, wet- en regelgeving, ruimtelijke planvorming en civiele techniek. Daarnaast kenmerken onze ecologen zich door hun specifieke vakkennis en de bereidheid pragmatisch met u mee te denken.

Zie ook

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Frank Aarts
T: +31 62 11 06 31 5
E:frank.aarts@tauw.com
LinkedIn
Frank Aarts