Hebt u al een milieujaarverslag (e-MJV) opgesteld?

Het e-MJV verplicht verschillende (industriële) organisaties om jaarlijks inzicht te geven in hun emissies. In zo’n milieujaarverslag - dat vóór 1 april 2019 moet zijn ingediend - rapporteren bedrijven hun afval, energie- en waterverbruik, en uitstoot naar lucht en water via het Europese Pollutant Release Transfer Register (E-PRTR). Wanneer uw bedrijf verplicht is om een e-MJV in te dienen, adviseren wij u hiermee tijdig te beginnen.

Met het e-MJV geeft Nederland invulling aan een groot aantal internationale verplichtingen op het gebied van (industriële) emissies. Deze gegevens worden door het bevoegd gezag, na goedkeuring, verwerkt in diverse (internationale) rapportages.

In de Leidraad Milieurapportages kunt u zien of uw organisatie onder de E-PRTR valt en dus verplicht is om een e-MJV in te dienen. Het rapporteren van een emissiestof is verplicht wanneer de drempelwaarde in de verordening wordt overschreden.

Te doorlopen stappen

Om tot een goed e-MJV te komen, moeten meerdere stappen worden doorlopen. Voor dit proces heeft u beperkt de tijd:

  • Januari - maart: Start dataverzameling en -beoordeling en berekenen en rapporteren emissies (jaarvrachten) naar lucht en water, de afvoer van afval en het water- en energieverbruik.
    Daarnaast moet u ook de afwijkende jaarvrachten verklaren in het e-MJV. Indien uw bedrijf aangesloten is bij meerjarenafspraken voor energiebesparing, dan moet u vóór eind februari ook rapporteren over de vorderingen van uw energiebesparende maatregelen in de MJA-module.
  • Eind maart: Indiening definitief e-MJV.
  • Vervolg: In de maanden hierna beoordeelt het bevoegd gezag het e-MJV. Eventuele aanvullende vragen die hieruit volgen moeten beantwoord worden.

Voordelen van het e-MJV

  • Bij de indiening van het e-MJV voldoet u aan (internationale) wet- en regelgeving en voorkomt hiermee dat het bevoegd gezag (handhaving) moet ingrijpen in uw organisatie
  • Het geeft inzicht in de (ontwikkeling van de) milieuprestaties van uw bedrijf
  • Het milieujaarverslag kan helpen bij het opstellen en monitoren van KPI’s
  • Met het e-MJV heeft u direct input voor het interne milieujaarverslag

Hulp nodig bij het opstellen van uw e-MJV?

Al met al kan het opstellen van het e-MJV veel tijd kosten. Om u te ontlasten, kunt u ook Tauw inschakelen bij het opstellen van het milieujaarverslag. Daarbij berekenen en valideren we (emissie)gegevens, ontwikkelen we correcte rekenmethoden, corrigeren we mogelijke data-onjuistheden en verklaren we afwijkingen. Daarnaast onderbouwen wij uw milieujaarverslag voor het bevoegd gezag.

Meer informatie over het milieujaarverslag is te vinden in deze infographic >>

Barry Schild, barry.schild@tauw.com, +31 65 01 27 45 6