Heeft u het elektronisch Milieujaarverslag (e-MJV) al opgesteld?

De Wet milieubeheer verplicht verschillende (industriële) organisaties om jaarlijks inzicht te geven in hun emissies naar het milieu via het elektronisch Milieujaarverslag (e-MJV). In dit milieujaarverslag rapporteren bedrijven hun afval, energie- en waterverbruik, en uitstoot naar lucht en water. Wanneer uw bedrijf verplicht is om een e-MJV in te dienen, dan moet dit vóór 1 april 2022 geregeld zijn. Dat kan een tijdrovende klus zijn. Daarom adviseren wij u hier tijdig mee te beginnen.

14 februari 2022

Heeft uw organisatie een e-MJV verplichting?

De wettelijke verplichting om een e-MJV in te dienen geldt voor de bedrijven die opgenomen zijn in bijlage 1 van de Europese Pollutant Release Transfer Register (PRTR). Organisaties die hieronder vallen, zijn onder andere bedrijven uit de energie-, chemie-, metaalbewerking- en afvalbeheersector. Zij moeten alle noodzakelijke stappen doorlopen om hun verslag tijdig en met de correcte informatie in te dienen.

In de Leidraad Milieurapportages kunt u onder andere zien of uw organisatie PRTR rapportageplichtig is en dus verplicht is om een e-MJV in te dienen. Het rapporteren van een emissiestof is verplicht wanneer de drempelwaarde, zoals vermeld in de verordening, wordt overschreden. 

Welke stappen moet u doorlopen om tot een goed e-MJV te komen?

Om tot een goed e-MJV te komen, moeten meerdere stappen worden doorlopen. Voor dit proces heeft u beperkt de tijd:

 1. Januari - maart: start dataverzameling en -beoordeling
  - Berekenen en rapporteren van emissies (jaarvrachten) naar lucht en water, de afvoer van afval, en het water- en energieverbruik
  - Verklaren van afwijkende jaarvrachten in het e-MJV

 2. Eind maart: indienen definitief e-MJV

 3. Vervolg: in de maanden hierna beoordeelt het bevoegd gezag het e-MJV
  Eventuele aanvullende vragen die hieruit volgen, moeten beantwoord worden.


Wat als er tijdens de inspectie tekortkomingen worden geconstateerd?

Het bevoegd gezag kan een handhavingstraject starten en een last onder dwangsom opleggen voor het (alsnog) indienen van gegevens. Ook kan er een negatieve verklaring worden afgegeven voor het  niet indienen van een verslag, of een verslag van onvoldoende kwaliteit in te dienen. Een negatieve verklaring wordt openbaar. Ook bij regulier handhavingsbezoek kunnen ingediende emissiegegevens nagevraagd / besproken worden.


Wat zijn de voordelen van het e-MJV?

 • Met het indienen van het e-MJV voldoet u aan (internationale) wet- en regelgeving en voorkomt hiermee dat het bevoegd gezag (via handhaving) moet ingrijpen in uw organisatie
 • Het geeft inzicht in de (ontwikkeling van de) milieuprestaties van uw bedrijf
 • Het milieujaarverslag kan helpen bij het opstellen en monitoren van uw KPI’s
 • Met het e-MJV heeft u direct input voor het interne milieujaarverslag

 

Emissiegegevens (inter)nationaal openbaar

Met het e-MJV geeft Nederland invulling aan een groot aantal internationale verplichtingen op het gebied van (industriële) emissies die volgen uit de PRTR-verordening. Deze gegevens worden door het bevoegd gezag, na goedkeuring, verwerkt in diverse (internationale) rapportages. De emissiegegevens zijn volledig openbaar en inzichtelijk via Emissieregistratie.nl. Dit kan tot op bedrijfsniveau inzichtelijk worden gemaakt.


Hulp nodig bij het opstellen van uw e-MJV?

Het opstellen van het e-MJV kan dus veel tijd kosten. Om u te ontlasten of om de last te delen, kunnen de specialisten van TAUW u helpen bij het opstellen van het milieujaarverslag. Daarbij zorgen we voor het berekenen en valideren van (emissie)gegevens, het ontwikkelen van correcte rekenmethoden, het corrigeren van mogelijke data-onjuistheden en het verklaren van afwijkingen. Daarnaast onderbouwen wij uw milieujaarverslag voor het bevoegd gezag.

Verder kunnen onze specialisten u ook ondersteunen bij het opstellen van een milieubeheersysteem waarin de voor het e-MJV benodigde milieu-informatie (zoals emissiemonitoringgegevens en afval- en energieregistraties) geborgd kan worden. Zie voor een nadere toelichting hierover ons blogartikel 'Voldoet uw milieubeheersysteem wel aan de verplichtingen vanuit de BBT-conclusies?'.

Meer informatie over het milieujaarverslag is te vinden in de 'Hand-out elektronisch Milieujaarverslag'.

Download Hand-out e-MJV

Behoefte aan ondersteuning en advies op maat?

Laat de specialisten van TAUW u adviseren en begeleiden.

Actueel

13 juni 2022 | Nieuws

Herziening van de ARIE-regeling uitgesteld

De ingangsdatum van de herziening van de regeling rond de Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE) voor gevaarlijke stoffen is uitgesteld. Evenals Brzo 2015 is de ARIE-regeling gericht op…

1 maart 2022 | Nieuws

Hebt u al een milieujaarverslag (e-MJV) opgesteld?

Het e-MJV verplicht verschillende (industriële) organisaties om jaarlijks inzicht te geven in hun emissies. In zo’n milieujaarverslag - dat vóór 1 april 2019 moet zijn ingediend - rapporteren bedrijven…

14 februari 2022

Heeft u het elektronisch Milieujaarverslag (e-MJV) al opgesteld?

Lees verder...
23 december 2021

TAUW ondersteunt Aluchemie Botlek bij Greenfield project

Lees verder...
21 juni 2021

Inspectie op gevaarlijke stoffen

Lees verder...