Het gevaar van Aziatische duizendknopen

Aziatische duizendknopen, waarvan de Japanse duizendknoop de bekendste is, zijn agressief woekerende plantsoorten die veel overlast veroorzaken in Nederland. Enerzijds doordat het als invasieve soort de inheemse vegetatie verdringt, waardoor monotone leefgebieden ontstaan die de biodiversiteit beschadigen. Anderzijds doordat het dwars door een fundatie of wegdek kan groeien en daardoor veel schade en herstelkosten kan veroorzaken bij ruimtelijke ontwikkelingen en bestaande infrastructuur.

De uitdaging voor organisaties

Aziatische duizendknopen verspreiden zich snel door een enorme (her)groeikracht. Een stukje wortel van 1 cm kan uitgroeien tot een volledige groeiplaats. Het bovengrondse deel van de plant is vaak het topje van de ijsberg, aangezien zich ondergronds een wijdvertakt wortelstelsel bevindt.. Dat vraagt om zeer nauwkeurige verwijdering, waarvoor nog geen uniforme aanpak bestaat. Door foutief beheer en onzorgvuldige omgang met van besmette grond ontstaan continu nieuwe groeiplaatsen. Veel overheden, aannemers en andere bedrijven worstelen met het vormgeven van effectieve verwijdering en helder beleid om overlast te voorkomen. TAUW ondersteunt hen daarbij.

Effectieve verwijdering en helder beleid

Een lange termijnoplossing ligt echter in helder beleid en effectieve verwijdering. Een uniforme aanpak waarmee iedereen in uw regio de juiste maatregelen neemt om verspreiding van de plant te voorkomen. Zowel bij nieuwe inrichtingsprojecten in de openbare ruimte als bij groenbeheer. Een belangrijk middel daarvoor is het landelijk protocol omgang met Aziatische duizendknopen, dat wij helpen implementeren binnen uw beleid en uw organisatie. Dit doen we door werksessies te organiseren, informatievoorziening op te zetten, beleidsnotities op te stellen en in gesprek te gaan met de verschillende afdelingen.

 

Ons stappenplan omtrent de Japanse Duizendknoop

Onze specialisten helpen opdrachtgevers de Aziatische duizendknoop op maat verwijderen. Van de eerste inventarisatie, tot monitoring van de resultaten. Daarbij doorlopen we zes stappen:     

Stap 1. Inventarisatie

Wij brengen groeiplaatsen in kaart en signaleren belangrijke kenmerken, zoals hoogte, stengeldikte en andere factoren die van invloed zijn op het plan van aanpak. Met inventarisaties creëren we inzicht in de omvang van het probleem. We verzamelen meldingen van bewoners of bezoeken betrokkenen en zetten dit om in een ruimtelijke tekening, met bijbehorende kenmerken. Zo ziet u of Aziatische duizendknopen een rol spelen bij ontwikkelingen, en welke groeiplaatsen het grootste risico vormen.

 

Stap 2. Plan van aanpak

TAUW stelt aan de hand van uw wensen en de eigenschappen van de groeiplaats een plan van aanpak op voor de verwijdering van de duizendknopen. Dit is vrijwel altijd maatwerk. Daarbij leggen we verschillende mogelijkheden voor en adviseren we voor beheer ná verwijdering. In het Plan van Aanpak staat bijvoorbeeld:

  • Een werkprotocol voor aannemer
  • Clustering groeiplaatsen op basis van kenmerken. Per groeiplaats (globaal) de passende verwijdermethodes met daarbij de voor- en nadelen en een kostenraming.

Stap 3. Instructies aannemer

TAUW instrueert uw aannemer en ondersteunt bij het beoordelen van offertes. Niet elke aannemer is even ervaren met het verwijderen van deze plantensoort. TAUW kan, samen met u, een startoverleg met de aannemer houden om toe te lichten hoe de aannemer nauwkeurig kan omgaan met de Aziatische duizendknoop-bevattende grond en daarvoor tips geven. Daarnaast kijken we regelmatig al in de aanbestedingsfase mee met aangeleverde offertes en schatten we in of de aangeboden methodiek leidt tot een nauwkeurige verwijdering van de plant.

Stap 4. Toezicht

Onze specialist op het gebied van de Aziatische duizendknoop begeleidt de verwijdering. Hierdoor garanderen we juiste verwijdering en minimaliseren we de kans op hergroei of aangroei. De specialist of toezichthouder controleert of er diep en wijd genoeg wordt uitgegraven door regelmatig te checken of er nog worteldelen van duizendknoop aanwezig zijn.

Stap 5. Monitoring

Wij voeren indien nodig in het groeiseizoen verschillende monitoringsrondes uit om te zien of Aziatische duizendknoop terug groeit. Als bij de eerste monitoringsronde geen jonge planten meer worden waargenomen vindt vrijgave plaats, zodat u uw ontwikkeling door kunt zetten. Door ook na de ontwikkeling nog een groeiseizoen hergroei te monitoren, kan tijdig worden ingegrepen indien jonge plantjes (weer) opkomen. 

Stap 6. Risicoanalyse 

TAUW ontwikkelt samen met de gemeente Amsterdam een methode die de risico’s per groeiplaats inzichtelijk maakt, waardoor u verwijdering eenvoudig prioriteert. De methode berekent de impact op bijvoorbeeld veiligheid, economie of verspreiding. Hierop kunt u de meest risicovolle plekken voor uw plannen of doelstellingen signaleren en als eerst verwijderen.

Cursussen voor herkenning en effectief handelen

Een belangrijk bestrijdingsmiddel is kennis. Daarom bieden wij ook cursussen aan. Door groenwerkers en projectleiders de plant te leren herkennen en te leren handelen, voorkomt u dat groeiplaatsen gemaaid worden en daardoor razendsnel verspreiden. Onze specialisten organiseren cursussen voor uw medewerkers, waardoor ze de plant leren herkennen en tijdig actie ondernemen. Hiermee voorkomt u veel werkzaamheden en kosten in de toekomst. 

Innovatieve bestrijdings- en hulpmiddelen

TAUW is nauw betrokken bij onderzoeken naar innovatieve bestrijdingsmethoden en de ontwikkeling van effectieve hulpmiddelen. Zo werkten we mee aan de ontwikkeling van een app waarmee de Aziatische duizendknoop vanuit luchtfoto’s herkend wordt. Daardoor is herkenning eenvoudiger en sneller, waardoor we effectiever kunnen ingrijpen . Door betrokken te zijn bij deze ontwikkelingen kunnen we continu met bewezen innovaties onze dienstverlening verbeteren.

 

Heeft u vragen over onze dienstverlening?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.