Informeren over asbest

Eigenaren van onroerend goed dienen de gebruikers te informeren over de aanwezigheid van asbest in het onroerend goed. Bij transacties en het aangaan van huurovereenkomsten dient de informatie over de aanwezigheid van asbest te worden gedeeld.

Het is wettelijk toegestaan opstallen/gebouwen te gebruiken waarin asbesthoudend materiaal is toegepast, mits de asbesttoepassingen geen risicovol asbestblootstellingsgevaar veroorzaken bij normaal gebruik. De aanwezigheid van asbest mag het normale gebruik van de opstallen/gebouwen niet belemmeren. Voorkomen dient te worden dat het asbesthoudend materiaal wordt ‘bewerkt’, (onder andere door beschadigingen en/of bij verbouwingen).

Onderstaand wordt nader ingegaan op de desbetreffende regelgeving. Voor meer informatie kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met één van onze asbestspecialisten.

 

Asbestverwijderingsbesluit 2005

Het Asbestverwijderingsbesluit 2005 bevat regels voor het inventariseren van asbest en het verwijderen van asbest in het algemeen en uit een bouwwerk in het bijzonder. Het behandelt de emissie van asbestvezels in objecten en materialen. Het doel is om de verspreiding van asbestvezels te beperken bij werkzaamheden aan asbesthoudende materialen, zoals bij:

  • Het afbreken van gebouwen of objecten.
  • Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit gebouwen of objecten.
  • Het opruimen van asbestbevattende materialen na incidenten.

In het besluit staat verder vermeld dat in de meeste gevallen een asbestinventarisatierapport nodig is.

Besluit asbestwegen

Het Besluit asbestwegen milieubeheer behandelt het verbod op asbest in een weg, pad of een erf boven een bepaalde concentratie, namelijk 100 milligram per kilogram (concentratie serpentijnasbest vermeerderd met tien maal de concentratie amfiboolasbest). Boven deze concentratie is het verboden om een asbestweg voorhanden te hebben. Dit verbod geldt niet wanneer:

  • U heeft aangetoond dat deze concentratie niet overschreden wordt.
  • Het asbest vóór 1 juli 1993 is aangebracht.
  • De weg is afgedekt met asfalt, klinkers of beton.

Arbeidsomstandighedenbesluit

Het Arbeidsomstandighedenbesluit bevat regels in het belang van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid. Het bepaalt onder andere dat een bedrijf dat asbest wil verwijderen of opruimen, eerst een asbestinventarisatierapport moet laten opstellen door een gecertificeerd inventarisatiebedrijf. Dit rapport vermeldt de risicoklasse waarin de werkzaamheden met asbest worden ingedeeld (1, 2 of 2a). Toch zijn hier enkele specifieke uitzonderingen. Daarvoor dient u het besluit te checken.

Vallen uw werkzaamheden in risicoklasse 1? Dan hebben deze werkzaamheden  een laag asbestrisico, waardoor u niet verplicht bent om een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf in te huren.

Regelmatig wordt het Arbeidsomstandighedenbesluit gewijzigd, net als de bijbehorende regeling. U vindt de meest recente informatie op het Arboportaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

In Artikel 1.5a, onderdeel C, van het arbeidsomstandighedenbesluit vindt u het certificatieschema voor de procescertificaten asbestinventarisatie en asbestverwijdering

Bouwbesluit 2012

Het Bouwbesluit 2012 bevat voorschriften over het bouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken. Wilt u asbest uit uw bouwwerk verwijderen, dan moet u daar in de meeste gevallen melding van doen bij de gemeente. In het Bouwbesluit 2012 vindt u wanneer en onder welke voorwaarden u een melding moet maken. Meestal moet het asbest verwijderd worden door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. De hoofdregel is dat u ten minste vier weken voor de aanvang van de werkzaamheden de sloopmelding bij het bevoegd gezag doorgeeft. Soms kan deze termijn worden verkort tot 5 werkdagen. En in enkele gevallen is er geen sloopmelding nodig. In artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 vindt u de eisen waaraan een sloopmelding moet voldoen.

Productenbesluit Asbest

Het Productenbesluit Asbest bevat regels betreffende asbest en asbesthoudende producten. Het bepaald het verbod op het produceren, op de markt brengen, invoeren, in voorraad houden, verkopen, toepassen en hergebruiken van asbesthoudende producten. Deze regels gelden niet voor bodemverontreinigingen met asbest en asbesthoudend afval, voor zover het gaat om verwijdering door verbranden of storten van asbest. Maar wél op nuttige toepassingen van asbesthoudende afvalstoffen.

 

Stel uw vraag over de asbest wet- en regelgeving

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.