Nieuwe wet- en regelgeving 

Goed en duurzaam bodembeheer beschermt de bodem tegen nieuwe verontreinigingen, vergroot de gebruikswaarde van de bodem en bevordert circulariteit van grondstoffen. Dat beleid moet echter wel worden vormgegeven binnen de Omgevingswet en met de nieuwe instrumenten die daarbij horen. Als adviseur met diepgaande beleidskennis en brede bodemexpertise kunnen we organisaties hierin bij de hand nemen en volledig ondersteunen. 
 

Opkomende verontreinigingen 

De bodemsaneringsopgave heeft ons waardevolle lessen geleerd over duurzame omgang met de bodem en het grondwater. Dit is het moment om die lessen door te voeren in beleid, om de schadelijke effecten van bestaande en opkomende grondwater- en bodemverontreinigingen in een vroeg stadium te minimaliseren of voorkomen. Daarbij kun je denken aan verontreinigingen als PFAS en microplastics. 

Bodembelasting door maatschappelijke opgaven 

Grote maatschappelijke opgaven leggen de komende jaren een forse claim op de ondergrond, vooral in stedelijk gebied. Projecten vanuit de energietransitie, klimaatadaptatie, bouw- en vervangingsopgaven vragen ruimte en specifieke fysische en chemische kwaliteiten van de bodem. Overheden staan hierdoor voor de complexe opgave om bijvoorbeeld woonwijken met krappe straatprofielen tegelijkertijd te voorzien van warmtenetten, infiltratievoorzieningen voor regenwater en bomen.  

Landelijk gebied

De bodem in het landelijk gebied is van belang voor meerdere functies. Naast de landbouw is een gezonde en vitale bodem ook nodig voor bosbouw, natuur, kwaliteit en opslag van (drink)water en opslag van koolstof. Door verdroging, vermesting, verzuring en klimaatverandering staat de bodem onder druk. In het dichtbevolkte Nederland wordt de bodem vaak gebruikt voor meerdere functies tegelijkertijd. Dat kan echter alleen als de bodems vitaal zijn en als het bodemgebruik geen afbreuk doet aan die vitaliteit maar deze versterkt.

Lees meer

Heeft u een vraag? 

Neem contact met één van onze adviseurs.


Renate van Dijk

  +31 62 33 03 68 4

Stuur mij een mail

 

 

Onze dienstverlening voor de overheden

TAUW is al decennia lang specialist op (water)bodemgebied. We helpen overheden en bedrijven met bodemonderzoeken, planvorming voor aanpak van verontreiniging en ondersteuning in beleidsstudies. Zo dragen we bij aan duurzame inrichting en gebruik van de ondergrond en versterken we de regierol van overheden. Ontdek meer over onze dienstverlening.  

Bodemonderzoek 

Een bodemonderzoek kan allerlei aanleidingen hebben: nieuwbouw, werk aan kabels en leidingen, grondverzet, een spill of lekkage, transactie, sluiting van een bedrijf of omdat een overheid erom vraagt. Wat de aanleiding ook is, het vraagt een gedegen (voor)onderzoek en een advies op maat. Daarvoor zorgen de bodemspecialisten van TAUW.

Lees meer

Bodemsanering

Verontreinigingen van land- en waterbodem moeten deskundig worden aangepakt. TAUW ondersteunt u daarbij van de eerste planfase tot de laatste nazorg. Met bodemsaneringen die passen bij het type en de mate van verontreiniging, de geldende wet- en regelgeving en de (toekomstige) functie van de locatie of het gebied. Met behulp van innovatieve en duurzame technieken, met de zekerheid van decennialange ervaring.

Lees meer

Waterbodemonderzoek 

Duurzaam waterbeheer begint met inzicht in de hoeveelheid en de kwaliteit van baggerspecie. Voert u regulier onderhoud (baggeren in verband met waterberging en -afvoer) uit? Of wilt u aanpassingen in het watersysteem aanbrengen? TAUW verzorgt het waterbodemonderzoek (volgens NEN 5720 norm) en ondersteunt u bij alle bijbehorende processen.

Lees meer

Bodembeleid en risicobeoordeling

Effectief bodembeleid gaat verder dan voldoen aan wet- en regelgeving. Het biedt ook waardevolle kaders voor gebiedsontwikkeling en de aanpak van maatschappelijke opgaven in uw regio. TAUW ondersteunt bedrijven en overheden met het vormgeven en uitvoeren van effectief bodembeleid. Met specialistische risicobeoordelingen van bodemverontreiniging en strategisch advies, op basis van diepgaande kennis en jarenlange ervaring.

Lees meer

Bodemkwaliteitsbeheer

Toekomstbestendig bodemgebruik begint met actief bodemkwaliteitsbeheer. Kwaliteitsbeheer op basis van heldere plannen, diepgaande actuele kennis en innovatieve tools. TAUW maakt dit mogelijk. Wij adviseren en ondersteunen organisaties bij het inrichten van optimaal beheer voor hun situatie, zodat we samen werken aan duurzame ontwikkeling van bedrijven, gemeenten en gebieden.

Lees meer

Heeft u een vraag?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.