Landelijke overheid (Rijksoverheid)

TAUW voorziet de Rijksoverheid van strategisch advies bij de aanpak van diverse bodem- en ondergrondopgaven. Zo zijn we reeds voor een aantal ministeries bezig met de uitwerking van een programmatische aanpak. Ook leveren we een bijdrage aan het beleidsproces door invulling te geven aan diverse beleidsinstrumenten, bijvoorbeeld:

 • de beleidsevaluatie voor het Nationaal Programma Landbouwbodems (NPL) in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV);
 • de ontwikkeling van de MKBA-aanpak van diffuse loodverontreiniging in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Door onze kennis van zowel beleid als praktijk, kunnen we een waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling en implementatie van nieuw (bodem)beleid en nieuwe bodemwetgeving. Zo levert TAUW al meerdere jaren kennis en capaciteit aan Rijkswaterstaat Bodem+. Hierbij richten we ons op zowel het in kaart brengen van nieuwe, bredere kwaliteits- en ondergrondvraagstukken, als het monitoren van de voortgang bij de aanpak (bijvoorbeeld van een spoedopgave).

Wenst u op andere gebieden ondersteuning? Met grootschalige, landelijke veldonderzoeken brengen wij de omvang van nieuwe opgaven beter in beeld. Zo voeren wij bijvoorbeeld PFAS-onderzoek naar achtergrondgehalten uit. Bovendien kunnen wij onze specialisten bij u op maat detacheren.

Regionale overheden (Provincies)

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet veranderen de taken van provincies en waterschappen. Bodemtaken en -bevoegdheden verschuiven en werpen vragen op:

 • Hoe implementeert u deze beleidsveranderingen?
 • Wie schrijft de nieuwe beleidsstukken?
 • Welke data neemt u hiervoor als uitgangspunt?
 • Hoe analyseert u deze data?

Onze adviseurs kunnen provincies – en gemeenten – ondersteunen bij de implementatie van deze beleidsveranderingen door het schrijven van beleidsstukken. Daarnaast ondersteunen we provincies bij de warme overdracht van de bodemtaken door het overnemen en interpreteren van bodemdata. Zo hebben we voor diverse provincies de beschikbare data geordend, getoetst en geclassificeerd in het bodeminformatiesysteem (BIS).

Ook bij de beheersing van de kwantiteit en kwaliteit van grondwater kunnen de experts van TAUW u helpen. Zo hebben we voor verschillende provincies potentiële bronlocaties voor kwetsbare winningen geïnventariseerd en de problematiek van diffuse grondwaterverontreinigingen in beeld gebracht.

Lokale overheden (Gemeenten)

Nu de bodemsaneringsopgave voor uw gemeente is afgerond, staat u voor de uitdaging om de bodem efficiënt en duurzaam te beheren. Goed en duurzaam bodembeheer:

 • beschermt de bodem tegen nieuwe verontreinigingen,
 • vergroot de gebruikswaarde van de bodem en
 • bevordert circulariteit van grondstoffen.

U dient uw bodembeleid wel binnen de Omgevingswet en de nieuwe daarbij behorende instrumenten vorm te geven. Als TAUW-adviseurs, met diepgaande beleidskennis en brede bodemexpertise, kunnen we u hierin bij de hand nemen en volledig ondersteunen.

Zo analyseren we de ondergrond als basis voor Omgevingsvisies en we maken het bodembeleid Omgevingswetproof (onder andere door de omzetting van de Nota bodembeheer met bodemkwaliteitskaarten) met regels in het Omgevingsplan.

Ook met betrekking tot specifieke bodemvraagstukken leiden we regels af voor in het definitieve Omgevingsplan. Als onderdeel van het consortium ‘Bodembeheer van de Toekomst’, dat onder meer voorziet in voorbeeldregels met betrekking tot het aanvullingsspoor bodem, grondwater, voedselbossen, stortplaatsen, data en informatie en bodemenergie, zijn wij als TAUW hierin gespecialiseerd.

Op vergelijkbare wijze kunnen we u adviseren bij het stellen van regels met betrekking tot diverse verontreinigingen, zoals diffuus lood, kwik en microplastics. Voor het voldoen aan uw BRO-verplichtingen faciliteren wij het digitaal weergeven van data en informatie in viewers, als voorloper op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

De overheid als beheerder of initiatiefnemer

Overheden voeren ook bodemtaken uit als beheerder en initiatiefnemer voor ontwikkelingen. Hierbij valt te denken aan VTH-taken (Vergunning, Toezicht en Handhaving), beheer en onderhoud van wegbermen, het verleggen van dijken en grootschalige ontwikkelingen waarbij veel grondverzet plaatsvindt. Ook hier kunnen onze adviseurs u verder helpen:

 • In de ontwerp- en onderzoeksfase kan TAUW de conditionerende onderzoeken (bodem, geotechnisch, ecologisch et cetera) uitvoeren.
 • In de uitvoeringsfase kunnen onze adviseurs u helpen bij de planvorming, het advies bij de aanbesteding en het toezicht tijdens de uitvoering. Uiteraard middels structurele afstemming en in samenwerking met bevoegd gezag en handhaving.
 • Bij grote contracten en projecten kunnen wij u faciliteren met digitale tools om de efficiëntie en kwaliteit te verbeteren.

Heeft u een vraag? 

Neem contact met één van onze adviseurs.


Martijn Mekkink

 +31 61 13 09 36 1

Stuur mij een mail

 

 

 

Onze dienstverlening voor de overheden

TAUW is al decennia lang specialist op (water)bodemgebied. We helpen overheden en bedrijven met bodemonderzoeken, planvorming voor aanpak van verontreiniging en ondersteuning in beleidsstudies. Zo dragen we bij aan duurzame inrichting en gebruik van de ondergrond en versterken we de regierol van overheden. Ontdek meer over onze dienstverlening.  

Bodemonderzoek 

Een bodemonderzoek kan allerlei aanleidingen hebben: nieuwbouw, werk aan kabels en leidingen, grondverzet, een spill of lekkage, transactie, sluiting van een bedrijf of omdat een overheid erom vraagt. Wat de aanleiding ook is, het vraagt een gedegen (voor)onderzoek en een advies op maat. Daarvoor zorgen de bodemspecialisten van TAUW.

Lees meer

Bodemsanering

Verontreinigingen van land- en waterbodem moeten deskundig worden aangepakt. TAUW ondersteunt u daarbij van de eerste planfase tot de laatste nazorg. Met bodemsaneringen die passen bij het type en de mate van verontreiniging, de geldende wet- en regelgeving en de (toekomstige) functie van de locatie of het gebied. Met behulp van innovatieve en duurzame technieken, met de zekerheid van decennialange ervaring.

Lees meer

Waterbodemonderzoek 

Duurzaam waterbeheer begint met inzicht in de hoeveelheid en de kwaliteit van baggerspecie. Voert u regulier onderhoud (baggeren in verband met waterberging en -afvoer) uit? Of wilt u aanpassingen in het watersysteem aanbrengen? TAUW verzorgt het waterbodemonderzoek (volgens NEN 5720 norm) en ondersteunt u bij alle bijbehorende processen.

Lees meer

Bodembeleid en risicobeoordeling

Effectief bodembeleid gaat verder dan voldoen aan wet- en regelgeving. Het biedt ook waardevolle kaders voor gebiedsontwikkeling en de aanpak van maatschappelijke opgaven in uw regio. TAUW ondersteunt bedrijven en overheden met het vormgeven en uitvoeren van effectief bodembeleid. Met specialistische risicobeoordelingen van bodemverontreiniging en strategisch advies, op basis van diepgaande kennis en jarenlange ervaring.

Lees meer

Bodemkwaliteitsbeheer

Toekomstbestendig bodemgebruik begint met actief bodemkwaliteitsbeheer. Kwaliteitsbeheer op basis van heldere plannen, diepgaande actuele kennis en innovatieve tools. TAUW maakt dit mogelijk. Wij adviseren en ondersteunen organisaties bij het inrichten van optimaal beheer voor hun situatie, zodat we samen werken aan duurzame ontwikkeling van bedrijven, gemeenten en gebieden.

Lees meer

Heeft u een vraag?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.