Voorschriften Arbobesluit 

Het Arbobesluit geeft voorschriften ter voorkoming en behttps://www.tauw.nl/op-welk-gebied/compliance/interne-audit/aaperking van ongevallen met gevaarlijke stoffen. De RI&E en de ARI&E gaan over de werkplek van de medewerker en is de basis voor het in kaart brengen van de gevaren die werken met zich brengt. Bij de ARI&E wordt gekeken naar de hoeveelheden gevaarlijke stoffen in de aanwezige installaties. Middels een aanwijzing wordt bepaald of een bedrijf onder de ARI&E-wetgeving valt. Tijdens de inventarisatie wordt samen met het bedrijf de aanwezigheid en hoeveelheid van de gevaarlijke stoffen in kaart gebracht.

Verplichtingen ARI&E-wetgeving (Arbobesluit)

Als een bedrijf onder de ARI&E-wetgeving valt, moet het bedrijf aan de volgende verplichtingen voldoen:

  • Het opstellen en indienen ARI&E-Kennisgeving bij de Nederlandse Arbeidsinspectie
  • Het opstellen en implementeren van een Preventiebeleid Zware Ongevallen (PBZO)- of ARI&E-document met daarin het PBZO
  • Het opstellen en implementeren van een veiligheidsbeheerssysteem (VBS)
  • Het uitvoeren van ARI&E of installatiescenario’s
  • Het opstellen en oefenen van een intern bedrijfsnoodplan (BNP)
  • Het actualiseren VBS, ARI&E, PBZO-document en BNP bij relevante wijzigingen en deze wijzigingen melden aan de Nederlandse Arbeidsinspectie
  • Het communiceren van risico’s naar naburige bedrijven

Vanuit de ARI&E-wetgeving zijn bedrijven verplicht zich te laten bijstaan door een deskundig persoon zoals beschreven in de Arbeidsomstandighedenwet. Omdat de oorsprong van de ARI&E in de Arbowetgeving ligt, wordt door de Nederlandse Arbeidsinspectie de wetgeving gehandhaafd.

Bedrijven die binnen het Brzo aangemerkt zijn als hogedrempelinrichtingen, wijken af van de bovengenoemde verplichtingen. Door het voldoen aan de Brzo-wetgeving voorzien deze bedrijven al in het volledig in kaart brengen van alle mogelijke risico’s met gevaarlijke stoffen. Lagedrempelinrichtingen kunnen wel met de ARI&E-verplichtingen te maken krijgen.

De kracht van TAUW

Het team van TAUW bestaat uit specialisten die alles weten van de diverse onderwerpen. Zij werken samen met generalisten die de onderlinge verbanden zien en kunnen zorgen dat het beheersen van het ene gevaar niet gepaard gaat met het introduceren van nieuwe gevaren. Kortom, TAUW biedt bedrijven en instellingen een integrale aanpak van het inventariseren en evalueren van alle risico’s op de werkplek.

 

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs. Jenieke Kuipers - Dekker

 +31 62 06 13 59 6

Stuur mij een mail

 

 

Heeft u een vraag over de aanvullende RI&E?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.