Voorschriften Arbobesluit 

Het Arbobesluit geeft voorschriften ter voorkoming en beperking van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen. De RI&E en de ARIE gaan over de werkplek van de medewerker en is de basis voor het in kaart brengen van de gevaren die werken met zich brengt. Bij de ARIE wordt gekeken naar de gevaaraspecten van de gevaarlijke stoffen en de hoeveelheden van deze stoffen binnen het bedrijf of de inrichting. Middels een aanwijzing op basis van een lijst met categorieën van gevaarlijke stoffen en met naam genoemde stoffen wordt bepaald of een bedrijf of inrichting de vastgestelde drempelwaarden overschrijdt en daarmee onder de ARIE-regeling valt.

Verplichtingen ARIE-regeling (Arbobesluit)

Als een bedrijf onder de ARIE-regeling valt, moet het bedrijf aan de volgende verplichtingen voldoen:

  • Bij de Nederlandse Arbeidsinspectie melden dat de ARIE-regeling op uw bedrijf van toepassing is.
  • Een beleid inzake de beheersing van de risico's van zware ongevallen opstellen en implementeren.
  • Een veiligheidsbeheerssysteem (VBS) opstellen en implementeren. Het VBS moet zijn afgestemd op de gevaren, de industriële werkzaamheden en de complexiteit van de organisatie in de inrichting en is gebaseerd op de evaluatie van de risico's.
  • De gevaren en risico’s van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen systematisch identificeren en evalueren. Dit kan middels het opstellen van een installatiescenariodocument.
  • Een intern bedrijfsnoodplan (BNP)opstellen en implementeren. Het plan dient gebaseerd te zijn op basis van de geïdentificeerde scenario’s met betrekking tot zware ongevallen met gevaarlijke stoffen.
  • Bij wijzigingen moeten de melding, het Preventiebeleid, het VBS, de risico’s en het intern noodplan bezien en indien nodig geactualiseerd worden.
  • Bij het opstellen van en implementeren van bovenstaande documenten moet het bedrijf zicht bij laten staan door een deskundige (gecertificeerde (hogere) veiligheidskundige of een gecertificeerde arbeidshygiënist).
  • De nabij gelegen bedrijven informeren over de mogelijke gevolgen van zware ongevallen

Vanuit de ARIE-regeling zijn bedrijven verplicht zich te laten bijstaan door een deskundig persoon (gecertificeerde (hogere) veiligheidskundige of een gecertificeerde arbeidshygiënist), zoals beschreven in de Arbeidsomstandighedenwet. Omdat de oorsprong van de ARIE in de Arbowetgeving ligt, wordt door de Nederlandse Arbeidsinspectie de wetgeving gehandhaafd.

Bedrijven die onder het Besluit risico zware ongevallen (Brzo) vallen, worden geacht een reeds aan een aantal van bovengenoemde verplichtingen te voldoen vanuit de Brzo-wetgeving. De aanvullende verplichtingen vanuit de ARIE-regeling zijn ook van toepassing op Brzo-bedrijven.

De kracht van TAUW

Het team van TAUW bestaat uit specialisten die alles weten van de diverse onderwerpen. Zij werken samen met generalisten die de onderlinge verbanden zien en kunnen zorgen dat het beheersen van het ene gevaar niet gepaard gaat met het introduceren van nieuwe gevaren. Kortom, TAUW biedt bedrijven en instellingen een integrale aanpak van het inventariseren en evalueren van alle risico’s op de werkplek.

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs. 

Arjan van Zeeburg

 +31 65 12 08 64 0

Stuur mij een mail

Of 

Pieter Luiten

 +31 6 29 24 08 77

Stuur mij een mail

 

Heeft u een vraag over de aanvullende RI&E?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.