Bescherming

Het NNN is beschermd via de wet ruimtelijke ordening (wro), waarmee de plannen van een hogere overheid doorwerken naar lagere overheden. Het NNN is opgenomen in de landelijke Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) en provinciale Verordening Ruimte (inclusief omgevingsplannen). Begrenzingen en doelen en/of doelsoorten verschillen per provincie, maar zijn altijd geheel of gedeeltelijk vastgelegd in provinciale omgevingsplannen en -verordeningen. De gemeenten leggen de bescherming vast in het betreffende bestemmingsplan. Voor (particuliere) initiatiefnemers van (ruimtelijke) ingrepen in het NNN is het gemeentelijk bestemmingsplan doorgaans het bindende ruimtelijke plan.

Beleid

Het ruimtelijke beleid voor het NNN is, naast behoud van oppervlakte en samenhang, altijd gericht op ‘behoud, herstel en ontwikkeling van de van het NNN, waarbij tevens rekening wordt gehouden met andere gebiedsbelangen.

Binnen het NNN is conform de Nota Ruimte het ’nee, tenzij’-regime van toepassing. Het Bevoegd Gezag (provincie of ministerie) beoordeelt plannen, projecten of handelingen volgens dit regime. Het is afhankelijk van het Bevoegd Gezag of externe effecten van een ingreep hierbij worden meegenomen. Tauw helpt u met de voorbereidingen voor de nee, tenzij toets.

 

Onze dienstverlening met betrekking tot het NNN

Nee, tenzij-toets

De ‘nee, tenzij toets’ is bedoeld om de effecten van plannen, projecten en handelingen op het NNN in beeld te brengen. Aan de hand van deze toets beoordeelt het Bevoegd Gezag (provincie of ministerie) of uw voornemen doorgang kan vinden en onder welke voorwaarden. Tauw helpt u met de voorbereidingen voor de nee, tenzij-toets.

Lees meer

Bepalen van wezenlijke kenmerken en waarden

Wezenlijke kenmerken en waarden zijn aanwezige actuele en potentiële natuurwaarden van internationaal, nationaal of regionaal belang, inclusief alle noodzakelijke abiotische en ruimtelijke condities voor deze natuurwaarden. Tauw brengt de aanwezige wezenlijke kenmerken en waarden in beeld of toetst of ontwikkelingen hier effect op hebben.

Lees meer

Heeft u een vraag over Natura 2000?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.